Emneplan forMBH4000 Barnehagefeltet som forskningsarena

Innledning

For å kunne bidra til å styrke barnehagefeltet er det viktig å ha kunnskaper om nyere forskning om barn og barnehager. Emnet gir en historisk oversikt over barnehageforskning og presenterer den nyeste forskningen om barns hverdagsliv og barnehagen som organisasjon i samfunnet. Undervisningen gir innsikt i aktuelle forskningsprosjekter som er etablerte på Institutt for barnehagelærerutdanning og knytter disse tematisk tett til hverdagen i barnehagen.  

Barnehagefeltet som forskningsarena tar også for seg hvordan ulike styringsdokumenter og planverk påvirker barnehagen, barna og de ansatte i, barnehagen og vil presentere ulike retninger innen barnehageforskning, kunstfaglig forskning og forskningsetikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap  Studenten  

 • har avansert forståelse/kunnskap om barns hverdagsliv i barnehager, samt barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • har inngående kunnskaper om barnehager som forskningsfelt 
 • har inngående kunnskaper om vitenskapelige og kunstfaglige tilnærminger til barnehagefeltet
 • har inngående kunnskap om aktuell forskning og kunnskapsutvikling i barnehagefeltet i et historisk og samtidig perspektiv

Ferdigheter  Studenten 

 • kan analysere nyere barnehagerelevant forskning, med særlig vekt på spørsmål om barns hverdagsliv i barnehager: lek, læring, omsorg, trivsel, organisasjon og ledelse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnehageforskning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike forskningsmetoder og forskningsdesign

Generell kompetanse  Studenten 

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger knyttet til barnehageforskning
 • kan anvende kunnskaper om norsk og internasjonal barnehageforskning til å strukturere, formulere og formidle faglige resonnementer 

Innhold

Barnehagen er en viktig samfunnsinstitusjon som har endret seg betraktelig de siste årene. Økningen av barnehageplasser og fleksible organisasjonsformer har skapt utfordringer for barnehagefeltet. Dette har ført til at de fleste barn over ett år går nå i barnehage. Omtrent hele neste generasjons barndom er knyttet til institusjonslivet i barnehager.

 • Barns hverdagsliv i barnehager
 • Nyere norsk og internasjonal barnehage- og kunstfaglig forskning
 • Barnehagen som institusjonsliv
 • Lek og læring
 • Barnehager som forskningsfelt
 • Forskningsetikk
 • Organisasjon og ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, arbeid i seminargruppe, praktisk arbeid, dokumentanalyser med fokus på tema innen programemnet, der dagsaktuell forskning står i fokus.    

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeid i seminargruppe med en vitenskapelig og kunstfaglig tilnærming i tilknytning til undervisningen. Seminargruppene drøfter ulike aktuelle problemstillinger som er kommet frem i undervisningen og deltakelse er en forutsetning for det individuelle skriftlige arbeidet i eksamen.

Arbeid i seminargruppe inngår som en del av samlingene og det kreves minimum 70 % deltakelse.

Ved gyldig fravær gis det en individuell kompensasjonsoppgave etter avtale med emneansvarlig.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeoppgave basert på arbeidskravet, omfang på 4000 ord (+/- 10 %). 

Ny/utsatt eksamen 

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Early childhood education and care as a research area
Studieprogram
Høst: Masterstudium i barnehagekunnskap
Studiepoeng
15 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Masterstudium i barnehagekunnskap