EPN

MAY5900 Masteroppgave – yrkespedagogisk fordypning Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Master i yrkespedagogikk, deltid
Omfang
60 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Innholdet i dette emnet relateres til videre utdypning av aktuelle tematiske yrkespedagogiske utfordringer og problemstillinger. Masterproppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som utdyper studentenes innsikt i forskningstradisjoner, forskningsmetodiske tilnærminger og forskningsdesign, samt vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger. Innen utgangen av femte semester skal studenten ha levert og fått godkjent en 4-5 siders prosjektskisse. Masteroppgaven utformes og vurderes i henhold til gjeldende faglige og formelle krav, som utdypes på universitetets læringsplattform.

Forkunnskapskrav

MAY4400

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert seg på sitt forskningsområde med klar relevans for yrkespedagogisk arbeid i skole og i arbeidsliv
 • behersker relevante forskningstilnærminger og metoder for det yrkespedagogiske fagfeltet
 • har fordypet kunnskap til å kunne analysere problemstillinger, forskningslitteratur og teori i nasjonalt og internasjonalt samfunnsperspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan argumentere og redegjøre for faglige valg innenfor fag- og yrkesopplæringen både skriftlig og muntlig
 • kan skrive en lengre vitenskapelig fagtekst med korrekt og god språkføring

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenking og utvikling relatert til fag- og yrkesopplæringen
 • kan reflektere over egen forskerrolle
 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Innholdet i emnet tar utgangspunkt i studentenes egne erfaringer fra utdanning og arbeidsliv, og det forutsettes at studentene bruker sin profesjonelle erfaring aktivt i utvikling av ny kunnskap. Ulike yrkespedagogiske forskningstradisjoner, -tilnærminger, -metoder og teoretiske perspektiver vektlegges. 

Arbeids- og undervisningsformer

Individuelt arbeid med masteroppgaven og veiledning. Veksling mellom nettundervisning, forelesninger, dialog, bearbeiding av teori og praksis. Individuelle litteratur- og metodestudier, og utprøving for å erfare bruk av ulike strategier og metoder i forsknings- og utviklingsarbeid og teoretisk begrunne dette i en yrkespedagogisk praksis. Det er lagt opp til skriveseminar og noe felles undervisning i samlingsukene. Det er en forventning om at studentene selv innhenter nødvendig litteratur på bibliotek og databaser. Selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder (1200 sider).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende tre arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

 • Arbeidskrav 1: Levere en prosjektbeskrivelse knyttet til masteroppgaven på 1500 ord +/- 10% i løpet av 5. semester (individuelt eller i gruppe på to studenter)

 

 • Arbeidskrav 2: Presentasjon av prosjektbeskrivelsen med hverandrevurdering i løpet av 6. semester (individuelt eller i gruppe på to studenter)

 

 • Arbeidskrav 3: Levere et refleksjonsnotat 6. semester, for å dokumentere eget læringsutbytte både ferdighets- og kunnskapsmessig, etter nærmere kriterier gitt av fagansvarlig. Individuelt, på 1000 ord +/- 10%

 

Det er krav om 80 % deltakelse på all organisert undervisning for å kunne gå opp til eksamen. Se nærmere informasjon i programplanen.

Vurdering og eksamen

Masteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i gruppe på to studenter. Dersom to studenter skriver masteroppgaven sammen, så skal hver students selvstendige arbeid synliggjøres i forordet i oppgaven. Oppgaven kan utformes som en monografi, se alternativ 1 nedenfor, eller i artikkelformat med overbyggende kappe, se alternativ 2 nedenfor. 

 

Eksamen består av en vurdering av masteroppgaven med påfølgende individuell muntlig eksamen med varighet på inntil 40 minutter. Det gis én karakter på masteroppgaven og muntlig eksamen. Karakteren fastsettes etter den muntlige eksamenen.

Alternativ 1: Vitenskapelig monografi

 • Studenter kan skrive en vitenskapelig monografi.
 • Omfang 25.000 ord +/- 10%, ved samskriving 30.000 ord +/- 10%

Alternativ 2 - Artikkel med overbyggende kappe

 • Studenter kan skrive en vitenskapelig artikkel med overbyggende kappe. Omfang på artikkelen blir bestemt av forfatterveiledningen til det enkelte tidsskrift. Det er ikke krav om publisering.
 • Omfang på overbyggende kappe: 8.000 ord +/- 10%, ved samskriving 10.000 ord +/- 10% ord

Utdypende formelle krav til masteroppgaven er utarbeidet og ligger på OsloMets læringsplattform.

 

Ny/utsatt eksamen

 • det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, kan studenten levere ny eller revidert oppgave én gang, jf. § 5-6 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt, men det forventes at studentene benytter korrekt kildehenvisning og referanseteknikk.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Veileder deltar ikke i karakterfastsettingen. Det benyttes tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet.