EPN

MAY4400 Samfunnsperspektiv på yrkespedagogisk arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Perspective on Vocational Pedagogical Work
Studieprogram
Master i yrkespedagogikk, deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet settes fag- og yrkesopplæring og yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid inn i en samfunnsmessig, organisasjonsmessig og historisk sammenheng. Internasjonale perspektiver vektlegges i tillegg til sentrale utviklingstendenser knyttet til organisering av fag- og yrkesopplæring gjennom de senere år, deriblant endringer knyttet til yrkesgrenser, arbeidsinnhold og utvikling av yrkesidentitet. Emnet vil på denne måten forene studier og perspektiv på et makro-, meso- og mikronivå. Forholdet mellom rammevilkår, samarbeidsformer, yrkesutøvelse og praktisk yrkesdidaktisk arbeid vil stå sentralt. Parallelt utvides og utvikles en vitenskapsteoretisk og metodisk forståelse av feltet.

Forkunnskapskrav

MAY4300

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskaper

Studenten

 • kan analysere yrkespedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner og egenart i samfunnet
 • har perspektiver og innsikt i yrkespedagogiske læringstradisjoner for endring og utvikling i utdanning og arbeidsliv, også internasjonalt, inkludert aksjonsforskningstilnærming
 • har utdypet kunnskap om organisasjonsperspektiv på yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk arbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante teorier og metoder i yrkespedagogisk forskning og utvikling og vise innsikt i forskningsmetodisk og vitenskapsteoretisk kunnskapsgrunnlag
 • kan planlegge, legge til rette for, gjennomføre, dokumentere og vurdere yrkespedagogisk FoU-arbeid i endringsprosesser ut fra forskningsmetodiske krav
 • kan formidle resultater fra læringsprosesser og forsknings- og utviklingsarbeid
 • har inngående kunnskap om betydningen digitalisering og teknologisk utvikling har for yrkespedagogisk arbeid

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anlegge et samfunns- og organisasjonsperspektiv på fag- og yrkesopplæringen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuell teori og forskningslitteratur i yrkespedagogikk
 • har en utdypet forståelse for videreutviklingen av yrker og profesjoner og hvordan dette påvirker samfunn og organisasjoner

Innhold

Emnet gir utdypet innsikt i fag- og yrkesopplæringens historie og plass i samfunnet, og vektlegger hvordan videreutvikling av yrker og profesjoner påvirker samfunnsutviklingen, også med blikk på organisasjon. Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk blir diskutert i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv. I arbeidet med arbeidskrav og semesteroppgaven utvikles videre fordypet kunnskap i forskningsmetodologi, vitenskapsteori og etikk relevant for ulike forskings- og utviklingsprosjekter samt ledelse av og nytenking i forskningsbasert utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom forelesninger, dialog, bearbeiding av teori og praksis individuelt og i gruppe. Gruppeveiledning; studentene skal delta aktivt i læringsgrupper ved legge fram egne arbeider, sette seg inn i medstudenters arbeid, og gi og motta veiledning. Individuelle litteratur- og metodestudier, og utprøving for å erfare bruk av ulike strategier og metoder i forsknings- og utviklingsarbeid og teoretiske begrunnelser for yrkespedagogisk praksis.

Studiet er praksisorientertog det forutsettes at studentene prøver ut ny kunnskap i praksis, og knytter sine arbeidskrav til problemstillinger som er aktuelle for eget arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Arbeidskrav 1: Casebeskrivelse av yrkespedagogisk læringsfenomen ute i arbeidslivet, i grupper på 2-3 studenter, med vekt på analyse av rammefaktorer i et samfunnsperspektiv. Omfang: 2500 ord (+/- 10%).

 

 • Arbeidskrav 2: Digital muntlig presentasjon i form av podkast eller en multimodal presentasjon med utgangspunkt i casebeskrivelsen fra arbeidskrav 1, hvor studenten redegjør for hvordan utarbeide et forskningsprosjekt eller utviklingsarbeid med et samfunnsrelevant, yrkespedagogisk tema. Studenten beskriver et forskningsdesign med en selvvalgt problemstilling og forskningsmetode i et yrkespedagogisk FoU-arbeid, hvor forskningsdesignet skal begrunnes og diskuteres kritisk (omfang etter avtale med emneansvarlig). Individuell presentasjon.  

 

Det er krav om 80 % deltakelse på all organisert undervisning for å kunne gå opp til eksamen. Se nærmere informasjon i programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell semesteroppgave om samfunnsperspektiv på et yrkespedagogisk arbeid. Semesteroppgaven tar utgangspunkt i arbeidskrav 1 og 2, med anvendelse av pensum og med drøfting av samfunnsperspektiver på yrkespedagogisk arbeid, med vekt på analyse og implikasjoner av forskningsmetoder, og vitenskapsteori. Omfang: 4000 ord (+/- 10%)

Formelle krav til semesteroppgaven er utarbeidet og ligger på universitetets læringsplattform.

 

Ny/utsatt eksamen

 • dersom semesteroppgaven vurderes til F, kan studenten levere en omarbeidet versjon av oppgaven til første ny og utsatt eksamen, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave.
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til F

Sensorordning

Det benyttesen intern og en ekstern sensor.