EPN

MAY4200 Forskningsmetodologi og forskningsetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methodology and Research Ethics
Studieprogram
Master i yrkespedagogikk, deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forskningsmetodologi og forskningsetikk skal gi en innføring i kunnskapsgrunnlaget i forskning innen det yrkespedagogiske feltet samt være et verktøy for arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir en oversikt over ulike tilnærminger, forskningsmetoder og verktøy som brukes i yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, og en introduksjon til forskningsetiske prinsipper og retningslinjer. Emnet drøfter hvordan teori, etikk og metodologi bidrar til å danne en analytisk ramme for yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.  

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap 

Studenten  

  • har kunnskap om sentrale forskningsmetodologiske tilnærminger innenfor yrkespedagogisk forskning 
  • har utvidet kunnskap om ulike typer data og etiske og praktiske spørsmål knyttet til datainnsamling i yrkespedagogisk forskning 
  • har utvidet kunnskap om ulike typer forskningsdesign og deres forskningsetiske implikasjoner

 

Ferdigheter  

Studenten  

  • kan vurdere relevant yrkespedagogisk forskning med utgangspunkt i forskningsetikk og metoder 
  • kan planlegge et selvstendig yrkespedagogisk forskings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • kan utvikle og vurdere yrkespedagogiske og forskningsetiske problemstillinger
  • har kompetanse om forskningsetikk og bruk av kilder og referanser

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike metodologiske tilnærminger, forskningsmetoder og forskningsetiske problemstillinger og prinsipper og har som mål å utvikle studentenes analytiske blikk på metode, empiri og etikk i yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet handler om å bli kjent med, forstå og ta i bruk ulike tilnærminger og metoder for å kunne planlegge et selvstendig yrkespedagogisk forsknings- eller utviklingsprosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i dette emnet består av forelesninger, i tillegg vil det arrangeres seminarer, gruppearbeid og metodeverksted. Seminarer, gruppearbeid og veiledninger vil også kunne foregå digitalt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende tre arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Arbeidskrav 1: Studentene skal utvikle en intervjuguide til et kvalitativt intervju, gjennomføre intervjuet og transkribere det. Arbeidskravet løses i grupper på 2-3 studenter, og skal gjennomføres første semester. Omfang avtales med emneansvarlig/veileder. 

 

  • Arbeidskrav 2: Studentene skal utvikle et kvantitativt spørreskjema. Spørreskjemaet skal sendes til medstudenter og svarene skal innhentes. Arbeidskravet løses i grupper på 2-3 studenter, og skal gjennomføres første semester. Omfang avtales med emneansvarlig/veileder.

 

  • Arbeidskrav 3: Studentene skal skrive et individuelt refleksjonsnotat med beskrivelse av og refleksjon over gjennomføringen av det kvalitative intervjuet og det kvantitative spørreskjema, jf. arbeidskrav 1 og 2. Refleksjonsnotatet skal være forankret i relevant teori for emnet, omfang 1200 ord +/- 10 %. Arbeidskravet gjennomføres i andre semester.

 

Hensikten med arbeidskravene er å tilegne seg kunnskap om relevante metoder for yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, trening i å kunne planlegge og gjennomføre et mulig forsknings- eller utviklingsprosjekt (forskningsdesign), og å kunne vurdere relevante forskningsetiske problemstillinger.

 

Det er krav om 80 % deltakelse på all organisert undervisning for å kunne gå opp til eksamen. Se nærmere informasjon i programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter. Oppgaven består i å lage en skisse til et forsknings- eller utviklingsprosjekt med særlig vekt på vitenskapsteori og forskningsmetode (omfang 3000 ord +/- 10%).

 

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave. Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres ny/utsatt eksamen individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt, men det forventes at studentene benytter korrekt kildehenvisning og referanseteknikk

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.