EPN

MAY4100 Yrkespedagogikk og det yrkesfaglige feltet Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational Pedagogy and the Vocational Field
Studieprogram
Master i yrkespedagogikk, deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en oversikt over det yrkespedagogiske forskningsfeltet og presenterer sentral forskning om lærings- og undervisningspraksiser i ulike yrkesfaglige opplæringsarenaer. Emnet bygger opp en forståelse av kjennetegn ved yrkesfaglige læringsprosesser og kontekster, på tvers av ulike yrkesfag. Studentene skal få bredere innsikt i yrkespedagogisk teori (begreper og perspektiver) som kan egne seg til ulike tematikker/fagområder. Emnet skal gi god innsikt i sentrale overførbare temaer i det yrkesfaglige feltet og hvordan mangfold, bærekraftig utvikling, tekstkyndighet og digitalisering kan integreres i lærings- og arbeidsprosesser for en helhetlig yrkeskompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har utvidet kunnskap om yrkespedagogikk som vitenskapelig fagfelt
 • har inngående kunnskap om sentrale læringsteorier i fag- og yrkesopplæring
 • har utdypet kunnskap om framtidens kompetansebehov i samfunns- og arbeidsliv, inkludert betydningen av mangfold, bærekraftig utvikling, tekstkyndighet og digitalisering
 • har utvidet kunnskap om forskning på fag- og yrkesopplæring

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive egen yrkespedagogisk praksis som utgangspunkt for forståelse av sentral forskning i fag- og yrkesopplæringen
 • kan utføre systematisk litteratursøk for å utvikle en kunnskaps- og forskningsoversikt

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentrale yrkespedagogiske problemstillinger i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • kan analysere ulike perspektiver i yrkespedagogisk arbeid

Innhold

I dette emnet får studentene en bred innsikt i yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid på masternivå. Studentenes egen erfaring med arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver i eget yrke gir grunnlag for å bruke erfaringslæring som perspektiv på læring og som grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet inneholder også arbeid med samarbeidslæring, dialog og yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger. Studiet er praksisorientert i den forstand at studentene oppfordres til å prøve ut ny kunnskap i praksis og gjerne knytte det til problemstillinger som er aktuelle for egne erfaringer fra arbeidslivet.

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom forelesninger, dialog, bearbeiding av teori og praksis individuelt og i gruppe. Studentene skal delta aktivt i læringsgrupper ved å legge fram egne arbeider, sette seg inn i medstudenters arbeid, og gi og motta veiledning. Individuelle litteratur- og metodestudier, og utprøving for å erfare bruk av ulike strategier og metoder i forsknings- og utviklingsarbeid og teoretiske begrunnelser for yrkespedagogisk praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 • Individuell artikkel knyttet til relevant teori/tema fra emnet. Artikkelen skal være på 2 500 ord +/- 10 % og kan forankres i egen praksis, fra undervisning eller arbeidsliv. Arbeidskravet skal gjennomføres i høstsemesteret.

 

Det er krav om 80 % deltakelse på all organisert undervisning for å kunne gå opp til eksamen. Se nærmere informasjon i programplanen.

Vurdering og eksamen

Avsluttende fagtekst - kunnskaps- og forskningsoversikt. Studentene skal utforme en fagtekst i grupper på to til tre studenter som gir en kunnskaps- og forskningsoversikt over det yrkespedagogiske feltet de siste 10-20-årene i Norge, Norden og gjerne med blikk til internasjonal forskning. Fagteksten skal særlig legge vekt på temaer som er lite vektlagt i yrkespedagogisk forskning. Teksten skal være på 3000-3500 ord.

Ny/utsatt eksamen

 • dersom fagteksten vurderes til ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. Ved senere forsøk må det skrives ny oppgave
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt, men det forventes at studentene benytter korrekt kildehenvisning og referanseteknikk.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer.  Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.