EPN-V2

MAVIT5700 Smerte - multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak Emneplan

Engelsk emnenavn
Pain - Multidimensional Assessment and Health Professional Interventions
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Masterstudium i helsevitenskap
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Emnet inneholder teorier og modeller for å forstå smertens nevrofysiologiske grunnlag, samt hvordan psykologiske og sosiokulturelle faktorer påvirker smerteopplevelser. Fokus er på hvordan akutte smertetilstander kan utvikle seg til vedvarende og langvarige smerter, samt på hvordan en multidimensjonal vurdering og iverksette behandlingstiltak og/eller forebyggende tiltak og evaluering kan gjøres.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om smertens nevrobiologi og nevrofysiologiske grunnlag tilsvarende Bachelorgrad for helseprofesjoner.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

  • vurdere sentrale teorier knyttet til smerte hos unge, voksne og eldre
  • drøfte tilnærminger for vurdering av smerte og egnede tiltak som gis av helsefaglige profesjoner
  • kritisk vurdere teorier om motivasjon og mestring knyttet til langvarige smertetilstander
  • vurdere betydningen av kultur- og kjønnsperspektiv knyttet til smerte

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende relevante teorier og modeller for smerte
  • fortolke resultater fra multidimensjonale kartlegginger hos personer med smerte
  • kritisk reflektere over ulike tiltak for langvarige smertetilstander

Generell kompetanse

Studenten kan

  • formidle sentrale aspekter ved smerteteorier
  • implementere kunnskap om multidimensjonal vurdering av smertetilstander
  • formidle forskningsbasert kunnskap relatert til undersøkelse og behandling av smerte

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeidsformene omfatter forelesninger, omvendt undervisning (flipped classroom) seminarer, presentasjoner, gruppearbeid og selvstudier. Presentasjoner på seminarer er viktige for å understøtte læringsprosessen og formidlingsevne etter endt emne.

Undervisningen organiseres i 2 samlinger på Campus, hver på en uke.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 14 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en sensor.

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 % av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med MAFYS4100 Smerte - multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak