EPN-V2

MAVIT5600 Fysisk aktivitet og trening i et livsløp med spesielt fokus på aldring Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Activity and Exercise in a Life Course Perspective and with a Special Focus on Aging
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Masterstudium i helsevitenskap
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk.

Emnet har fokus på kunnskap om trening og spesifikke fysiske aktiviteters interaksjon med sykdomsmekanismer. Det inkluderer grunnleggende innsikt i sykdomsmanifestasjoner og mekanismer, sett i sammenheng med forebygging, behandling og rehabilitering i et livsløps- perspektiv. Modulen fokuserer på dosering av fysisk aktivitet og trening, målet er å utdype de generelle retningslinjene med hensyn til frekvens, intensitet, type og tid.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • analysere eksisterende teorier, undersøkelsesmetoder og trenings-/rehabiliteringstiltak der hensikten er å bedre/vedlikeholde helse og fysisk funksjon
 • vurdere relevante treningsprinsipper og trenings teorier relatert til frekvens, intensitet, type og tid
 • gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjon i lys av forutsetninger for fysisk aktivitet og trening
 • vurdere hvilke faktorer som kan hemme eller fremme fysisk aktivitet og trening
 • analysere og vurdere teorier, begreper og problemstillinger knyttet til veilederrollen i fysisk aktivitet og trening
 • tolke grunnleggende vitenskapelig metodelære og kan kritisk vurdere kildebruk

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere og teste fysisk form og funksjon ved bruk av relevante kartleggingsmetoder
 • identifisere personer med kliniske tilstander som krever spesielle forholdsregler ved testing og trening
 • tilpasse ulike treningsprogram, både individuelt og i gruppe, for personer med varierende funksjonsnivå og helsetilstand basert på brukerens ønsker og behov, eksisterende forskning/retningslinjer og egen kliniske erfaring (kunnskapsbasert praksis)
 • kritisk vurdere og implementere forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap i lys av kontekstuelle faktorer og individuelle preferanser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kan integrere kunnskap og ferdigheter fra relevante fagområder og yrker i et felles perspektiv på fysisk aktivitet, trening og rehabilitering.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Eksempler på arbeidsformer er omvendt undervisning (flipped classrom), seminarer med gruppearbeid som vil inkludere cafebord, presentasjoner og diskusjoner. Både tradisjonelle og digitale forelesninger vil benyttes. Studiet forutsetter høy grad av selvstudier samt veiledning på arbeidsoppgaver. Studiet vil også inkludere ferdighetstrening hvor studentene vil få opplæring i dosering av treningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på gruppeveiledning og på seminarer hvor studentene presenterer arbeidsoppgaver
 • individuell skriftlig og muntlig presentasjon av et individuelt tilpasset og dosert treningsprogram for en eldre person.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre uker, inkludert beskrivelse av et treningsprogram for en eldre person med redusert funksjon. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på norsk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en sensor.

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 % av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.