EPN

MAVIT5400 Samvalg og allianse Emneplan

Engelsk emnenavn
Alliance and Shared Decision Making
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet) 

Emnet utforsker mulighetene til å forbedre samhandlingen mellom pasient/tjenestebruker, terapeut og tverrfaglig team.  Den terapeutiske prosessen forutsetter en allianse mellom terapeut/team og pasient, bygd på helsefaglig innsikt, empati og pasientens livsverden. Hensikten er å gi pasienten økt innflytelse og aktiv deltagelse i behandlingsavgjørelser i helsetjenesten. I emnet legges det vekt på å knytte sammen innsikter fra forskningsbasert litteratur og teoriutvikling om det konkrete møtet mellom pasient og behandlere, og mellom profesjonelle. Målet er en samarbeidende praksis der pasient, familie og profesjonelle utgjør en enhet. I gjennomføringen av emnet vil deltakernes erfaringer fra yrkespraksis bli trukket aktivt inn i undervisningen.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan vurdere samspillet mellom profesjonell og pasient og samspill mellom profesjonelle i ulike kontekster og former, med vekt på å fortolke delelementer i alliansebygging og samvalg
 • kan analysere kunnskap om kommunikasjon, empati og utvikling av den terapeutiske allianse i møtet mellom pasient og profesjonell
 • kan kritisk vurdere kunnskap om ulike former for samarbeid mellom pasient og profesjonelle, som samvalg, brukermedvirkning og empowerment
 • kan analysere kunnskap om betydning av makt og hierarki i relasjonen mellom pasient og det tverrfaglige team, og mellom aktørene i det tverrfaglige team 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til å gi pasienter/tjenestemottakere økt innflytelse og medbestemmelse ved å få frem hva som er viktig for den enkelte
 • kan bruke tilpasset kommunikasjon og informasjon til den enkelte pasient/tjenestemottaker og gi beslutningsstøtte
 • kan bruke kunnskap om betydningen av innsikt i pasientens personlige biografi og livsverden i samhandlingen mellom pasient og profesjonell
 • kan vurdere betydningen av sosial og kulturell bakgrunn i utformingen av likeverdige tjenester

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere mellommenneskelige og sosiale forhold som får betydning for behandlings- og rehabiliteringsprosesser, inkludert maktrelasjoner
 • kan analysere, anvende og formidle alliansens og samvalgets betydning i samhandlingen mellom profesjonell og pasient
 • kan bidra til kunnskapsutvikling i forståelsen av samspillet mellom pasient og profesjonell, og mellom profesjonelle, og være i stand til å kommunisere om slik kunnskapsutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid og seminarer som inkluderer drøftinger av litteratur, erfaringer fra praksis og analyser av pasientsituasjoner og tverrfaglige samarbeidsformer. Det arrangeres to undervisningssamlinger, hver på 2-3 dager. Mellom samlingene arbeider studentene med en skriftlig oppgave som kommenteres og diskuteres på siste samling. Emnet gjør bruk av digitale plattformer i arbeidet mellom samlingene. Det forventes at studentene arbeider aktivt med den skriftlige oppgaven som skal utføres mellom samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 •  Minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen over 4 uker, individuelt eller i grupper på to studenter.

Omfang: mellom 3000 og 3500 ord ved gruppeoppgave og mellom 2000 og 2500 ord ved individuell oppgave.

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med én intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emne har 5 stp overlapp med MAREH4100 Samhandling som ressurs i behandling og rehabilitering