EPN

MAVIT5000 Psykososial støtte til ungdom og unge voksne med ervervede sykdommer Emneplan

Engelsk emnenavn
Advanced Education in Psychological Support for Adolescent and Young Adult Patients with Acquired Diseases
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med dette emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i helhetlig psykososial omsorg til ungdom og unge voksne med ervervede sykdommer i aldersgruppen 13-26 år. Emnet omfatter psykologiske og sosiale støttetiltak og oppfølging for den unge pasienten og familien i alle faser av pasientforløpet. Emnet omhandler derfor fasene fra utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, overgangen til primærhelsetjenesten under og etter avsluttet behandling samt tiltak knyttet til oppfølgning og eventuelt omsorg i palliativ fase og for de etterlatte. Studiet legget vekt på møtet og samspillet mellom helsepersonell, den unge pasienten og familien.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten

 • kan gjøre rede for ungdom og unge voksnes normalutvikling
 • kan vurdere ulike modellers betydning i tilnærmingen til ungdom og unge voksne med ervervet sykdom og deres familie
 • kan drøfte ulike tilnærminger som fremmer psykososial helse
 • kan vurdere pasientens nettverks betydning for psykososial helse
 • kan drøfte betydningen av informasjonsflyt mellom tjenestenivåene
 • kan drøfte ulike mestringsstrategier
 • kan beskrive ungdom og unge voksne med ervervede sykdommer sine psykososiale behov, og analysere disse i sammenheng med helsepersonells funksjon og ansvarsområde både som selvstendig yrkesutøver og som aktør i et tverrfaglig samarbeid og pasientens nettverk

Ferdigheter Studenten

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre en helhetlig plan for psykososial oppfølging gjennom hele sykdom- og behandlingsforløpet
 • kan mobilisere, iverksette og delta i forpliktende tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid for å bidra til koordinerte tjenestetilbud 
 • kan mobilisere pasientens og familiens private nettverk
 • kan fungere som koordinator for den syke 

Generell kompetanse Studenten

 • kan analysere de enkelte familiemedlemmers psykososiale behov og familien som helhet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til egen faglige kompetanse
 • kan lede og gjennomføre nettverksmøter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Emnet består av en kombinasjon av nettbasert og samlingsbasert undervisning.

Samlingsbasert undervisning går over 5 dager og består blant annet av forelesninger, rollespill, ferdighetstrening, gruppearbeid, case og diskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 90 % tilstedeværelse på samlingsbasert undervisning
 • Skriftlig oppgave med muntlig fremlegg. Gruppe på inntil 4 studenter. Omfang: 2000 ord (+/- 20 %).

Muntlig framlegg av oppgaven for medstudenter og lærer(e). Hverandrevurdering og tilbakemelding fra lærer.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Omfang: 2500 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Uttrekk på minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet er 100 % overlappende med UUVO6100 Videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft.