EPN-V2

MAVIT4900 Livskvalitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Quality of Life
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Masterstudium i helsevitenskap
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk: høst og engelsk: vår (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet).

Emnet omfatter sentrale områder i livskvalitetsforskning i forhold til barn, ungdom og voksne. Det gir et grunnlag for å kunne bruke livskvalitetsinstrumenter eller kvalitativ metode i kartlegging og dokumentasjon av hva som er viktig for at personen skal ha et godt liv, og i evalueringen av effekten av iverksatte tiltak. Temaer som inngår i emnet: teoretiske modeller som ligger til grunn for begrepet livskvalitet, kontekstuelle og kulturelle rammer, livskvalitetsbegrepet på gruppe-, individ- og samfunnsnivå og ulike metodiske tilnærminger for å evaluere livskvalitet, både i helse- og sosialtjenesten og i forskning, hva fremmer og hemmer livskvalitet og sammenhengen mellom livskvalitet og helse i lys av et bærekraftig samfunn.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan redegjøre for teoretiske modeller som ligger til grunn for begrepet livskvalitet
 • kan identifisere betydningen av kontekstuelle og kulturelle rammer, individets verdier og perspektiver i livet
 • kan identifisere hva som fremmer og hemmer livskvalitet
 • kan identifisere i sammenhengen mellom livskvalitet og helse
 • kan kritisk vurdere bruken av livskvalitetsbegrepet på gruppe-, individ- og samfunnsnivå
 • kan kritisk vurdere ulike metodiske tilnærminger for å undersøke livskvalitet, både i helse- og sosialtjenesten og i forskning
 • kan vurdere betydningen av brukermedvirkning og autonomi i helse- og sosialtjenesten og brukermedvirkning i forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spørreskjemaer til kartlegging av livskvalitet
 • kan analysere og tolke livskvalitetsmålinger
 • kan vurdere livskvalitet hos ulike grupper av personer
 • kan anvende brukermedvirkning i vurdering av livskvalitet på alle nivå i helsetjenesten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle selvstendig arbeid om livskvalitetsrelaterte problemstillinger fra helse- og sosialtjenesten
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger innen temaet på alle nivå i helsetjenesten

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill og øvelser og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Skriftlig oppgave med muntlig fremlegg. Gruppe på 3-4 studenter. Omfang: 1500 ord (+/- 10 %). Dokumentasjon av selvvalgt litteratur: xx sider.

Muntlig framlegg av oppgaven for medstudenter og lærer(e). Hverandrevurdering og tilbakemelding fra lærer.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en sensor.

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 % av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet er 100 % overlappende med MASYK/D4400 Livskvalitet.