epn-portlet

Emneplan forMATY7200 Økonomi

Engelsk emnenavn
Economics
Studieprogram
Høst: Matematikk med yrkesfaglig profil
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Matematikk med yrkesfaglig profil
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger forståelse av økonomi gjennom teori og praktiske øvinger. Det legges også vekt på ulike aspekter ved rollen som matematikklærer, samt fokus på yrkesretting og relevans i arbeidet med temaene i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap i matematikken elevene arbeider med i 1P-Y - Vg1 yrkesfaglege program, med hovedvekt på økonomi
 • har kunnskap om matematikkvansker og vanlige misoppfatninger i økonomi
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i økonomi
 • har bred kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i økonomi, i ulike yrkesfaglige program
 • har bred kunnskap om innholdet i aktuelle grunnlagsdokumenter
 • kjenner til og har bred kunnskap om aktuelle og relevante digitale læringsressurser som egner seg til bruk i arbeidet med økonomi

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på Vg1 yrkesfaglige program, med utgangspunkt i yrkesdidaktiske prinsipper og anvendelse av kunnskaper om matematikkdidaktikk
 • kan tilrettelegge for mestring for elever med ulike matematikkvansker
 • kan gjennomføre formativt og summativt vurderingsarbeid i samsvar med forskrifter og nyere forskning på feltet
 • kan anvende digitale læremidler og læringsressurser som omhandler økonomi, herunder undervisningsprogrammer, verktøyprogrammer, og nettressurser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede læringsprosesser som fremmer differensiert, tilpasset og yrkesrettet opplæring for å sikre alle elevers læringsutbytte
 • behersker begreper og uttrykksformer i økonomi, og kan kommunisere dette skriftlig og muntlig
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter i økonomi
 • kan yrkesrette undervisning som omhandler økonomi, samt samarbeide med yrkesfaglærere om regning som grunnleggende ferdighet i programfagene
 • kjenner til og kan anvende arbeidsmåter som fremmer motivasjon og opplevelse av relevans hos elevene

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • gjøre rede for og kunne regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn
 • beregne inntekt, skatt og avgifter
 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort, og reflektere over konsekvenser ved kredittlån
 • sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark
 • undersøke og vurdere valg av ulike former for lån og sparing
 • yrkesretting av oppgaver i økonomi
 • arbeid med grunnleggende ferdigheter i økonomi

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1

Studenten skal jevnlig gjennom semesteret løse og levere 6 sett med regneoppgaver som omhandler økonomi, hvorav alle må være godkjente for å få godkjent arbeidskrav for dette emnet. Fristene vil bli oppgitt ved semesterstart. Hensikten med arbeidskravet er å få bred kunnskap om økonomi.

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet omhandler helhetlig planlegging av emnet økonomi i faget matematikk 1P-Y. Planen skal utarbeides med fokus på å sikre alle elevers læringsutbytte, og valgene skal begrunnes i et medfølgende notat. Bruk av digitale verktøy skal inngå i plan og arbeid. Notatet skal gjennomføres individuelt og omfanget på er 1250 ord (+/- 10 %). Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med helhetlig planlegging i emnet økonomi, med overføringsverdi til andre temaer.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, varighet: 25-30 min.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst.

 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. 

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.