epn-portlet

Emneplan forMATY7100 Matematikkdidaktikk

Engelsk emnenavn
Didactics of Mathematics
Studieprogram
Høst: Matematikk med yrkesfaglig profil
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Matematikk med yrkesfaglig profil
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om læreplanen i matematikk, samt kjenner til utviklingen av læreplaner i matematikk sett i et historisk perspektiv
 • har bred kunnskap om ulike innfallsvinkler til matematikkundervisningen
 • har kunnskap om sentrale aspekter ved elevers motivasjon
 • har kunnskap om ulike matematikkvansker hos elever, herunder kjennetegn, årsaker og tiltak
 • kjenner til begrepene relasjonell og instrumentell forståelse, og innvirkninger på elevenes læring og forståelse i matematikk

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, reflektere og kritisk vurdere egne og medstudenters undervisningsopplegg/arbeider
 • kan anvende ulike metoder for å variere, tilpasse og differensiere undervisningen basert på matematikkdidaktiske innfallsvinkler
 • kan tilrettelegge for motivasjon i matematikkundervisningen basert på kunnskap og innsikt i ulike former for praksis som fremmer motivasjon hos elever
 • kan tilrettelegge for mestring for elever med ulike matematikkvansker
 • kan vurdere og anvende digitale verktøy og - nettressurser i undervisningen
 • kan anvende vurderingsformer som fremmer læring, samt utarbeide vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskap om ulike læreplaner til å identifisere temaer som er felles for matematikkfaget og programfagene, som utgangspunkt for yrkesretting og arbeid med regning som grunnleggende ferdighet
 • kan videreutvikle egen undervisningskompetanse ved å kunne finne frem til, og forholde seg kritisk til relevant litteratur og forskning, samt kunne knytte det til egen praksis

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • læreplananalyse
 • planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring i matematikk
 • refleksjon og kritisk tenkning
 • matematikkdidaktiske innfallsvinkler til undervisning
 • tilpasset opplæring og differensiering
 • matematikkvansker
 • motivasjon og forståelse

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1

Arbeidskrav 1 består av to deler. Temaet er knyttet til omvendt undervisning og bruk av Mix i PowerPoint (eller tilsvarende program) som digitalt verktøy for å lage en presentasjon som elever kan se i forkant av en opplæringsøkt. Hensikten med arbeidskravet er å få kunnskap om, og erfaring med omvendt undervisning og egnede verktøy til bruk i dette arbeidet.

Del 1: Det skal lages en multimodal presentasjon med valgfritt matematisk eller matematikkdidaktisk tema fra læringsutbyttebeskrivelsene fra studiet. Det er et individuelt arbeid, som skal deles med medstudenter og lærer. Presentasjonene (7 - 10 minutter) blir gjenstand for medstudentvurdering, diskusjon og erfaringsdeling i grupper på samling.

 

Del 2: Det skal leveres et refleksjonsnotat knyttet til erfaringene med presentasjonene, erfaringene med medstudentvurdering, og omvendt undervisning generelt. Omfang på refleksjonsnotatet er 1250 ord (+/- 10 %).

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskrav 2 er et prosjektarbeid med valgfritt tema. Hensikten med arbeidskravet er å bli kjent med prosjektarbeid som arbeidsform i matematikk, samt utvikle seg i rollen som matematikklærer gjennom refleksjon. Arbeidskravet har to deler, og skal gjennomføres på følgende måte:

Del 1: Klassen deles inn i grupper (2-4 studenter), som i fellesskap gjennomfører et prosjektarbeid med relevans for læringsutbyttebeskrivelsene. Prosjektet dokumenteres muntlig for medstudenter eller andre, omfang ca. 20 min.

 

Del 2: Det skal skrives et individuelt refleksjonsnotat knyttet til egen læring gjennom prosjektet, 1250 ord (+/- 10 %).

Arbeidskravets Del 1 kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen består individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager, omfang 3 000 ord +/- 10 %.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst.

 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer.