EPN

MATS2400 Hydraulikk og maskinsystemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Hydraulics and Machine Systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet lærer studenten å konstruere hydraulikksystemer og velge komponenter. Emnet omfatter også rørsystemer og pumper samt vanlige energimaskiner. Det legges vekt på systemforståelse og forståelse av enkeltkomponenter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Fysikk & kjemi MEK1100/Fysikk MEK1400  og Mekanikk MAPE1300.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for ulike maskinsystemer som omformer energi. 

 • kan gjøre rede vanlige komponenter som inngår i slike systemer.

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan tegne hydrauliske koblingsskjema og gjøre enkle systemanalyser. 

 • kan konstruere og dimensjonere enkelte hydrauliske systemer. 

 • kan regne ut arbeidstrykk, volumstrøm og strømningshastigheter i rørledninger ved hjelp av Bernoullis ligning og kontinuitetsligning. 

 • kan regne ut trykktap og effekttap over ulike typer komponenter i rørledninger og finne arbeidspunktet til pumper som arbeider i et sammensatt system. 

 • kan regne ut effekt, dreiemoment, og ulike typer virkningsgrader for systemer basert på termiske og elektriske energimaskiner. 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan utarbeide korrekt dokumentasjon av egne arbeider  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, laboratorieoppgaver og øvinger med veiledning.

Omtrentlig beregnet arbeidsbelastning er fire timer forelesning og fire timer øving med veiledning og fem timer selvstudium per uke.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Ett konstruksjonsprosjekt
 • To lab-oppgaver
 • Tre innleveringer 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to-deler:

1: Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer som teller 60 %

2: Prosjektrapport om Simultanprosjekt som teller 40 %

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven samt godkjent kalkulator som ikke kan brukes til trådløs kommunikasjon. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.          

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Rafael Borrajo