EPN

MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitetsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science, Methods for Research and Quality Improvement
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i akuttsykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i intensivsykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsutøvelse bygger på vurdering og anvendelse av forskning, fagutvikling og klinisk erfaring. Dette forutsette at studenten i yrkesutøvelsen evner å lese, forstå og anvende forskningslitteratur og se dette i sammenheng med klinisk erfaring, forskning og fagutvikling. Vitenskapsteori er en viktig del av grunnlaget for å forstå vitenskapelig aktivitet. Gjennom denne delen av emnet ønsker vi å stimulere til en spørrende og kritisk holdning til kunnskapsutvikling og gjøre studentene bedre rustet til kritisk å vurdere på hvilket grunnlag faglige avgjørelser tas. Emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode gir også en oversikt over de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskning, samt over sentrale forskningsetiske prinsipper. Innsikt i ulike metoder innebærer at studenten som profesjonsutøver kan identifiserer forskningslitteratur som er egnet til å besvare ulike faglige spørsmål.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskningstilnærming
 • kan gjøre rede for og drøfte vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen og forskningsetikk som er relevant for spesialsykepleie
 • kan gjøre rede for og bidra i metoder for systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for å løse kliniske og teoretiske problemstillinger
 • kan bruke metoder for å planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer
 • kan analysere og tolke kvantitative data, som deskriptiv statistikk, tabeller og figurer
 • kan analysere og tolke kvalitative data, som ulike former for tekstmateriale
 • kan identifisere og belyse brukermedvirkningens betydning i forskningen
 • kan identifisere og belyse forskningsetiske problemstillinger
 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid
 • kan bruke relevant forbedringsmetoder i klinisk praksis
 • kan analysere og forholde seg kritisk til utvikling, nytenkning og innovasjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og formidle forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis og medvirke til utvikling av tjenesten
 • kan bidra til kvalitetsarbeid, nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis
 • kan anvende og formidle fagkunnskap, relevant bruk av pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetodikk for å forebygge pasientskader faglig forsvarlig utøvelse av spesialsykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, fremlegg og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

Gruppeoppgave

 • Utføres i gruppe på normalt 3-6 studenter.
 • Omfang: 2000 ord (+/- 20 %).
 • Pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Muntlig fremlegg i gruppe.
 • Studentene får muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 3-4 studenter, 4 dager.

Omfang: 3000 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med MAABI4050, MASYK4050, MASYD4050, MAPO4050, MAPSD4050, ABIO6050, KREFT6050, KARD6050, PSY6050, VPSYD6050, PSYD6050, HEL6050, BIT6000, MAVIT4050.