EPN

MASOPPRA30 Praksisstudier operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Operating Theatre Nursing, Level 3
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre praksisstudier ved operasjonsavdelinger eller dagkirurgiske enheter, 1 dag gjennomføres ved en sterilsentral.

Gjennom praksisstudiene skal studenten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen ortopedi og bløtdelskirurgi. I tillegg kan praksisstudiene organiseres slik at studenten også får erfaring fra andre kirurgisk spesialiteter. Det bør legges til rette for at studenten får erfaring med både dag- og vaktarbeid i pasientens behandlingskjede i spesialisthelsetjenesten. Studenten skal selvstendig ivareta operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområder ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Det forventes at studenten viser tydelig faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av operasjonssykepleie. Studenten skal under veiledning ivareta operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområder ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Det forventes at studenten viser tydelig faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av operasjonssykepleie.

Forkunnskapskrav

MASOPPRA20 Praksisstudier i operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan kritisk vurdere operasjonssykepleierens funksjon og ansvar for å kunne ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • kan kritisk vurdere infeksjons- og skadeforebyggende arbeid
 • kan drøfte kirurgisk undersøkelse og behandling, kirurgiske instrumenter, deres bruksområder og sterilforsyningskjeden
 • kan kritisk vurdere klargjøring, bruk og risikomomenter ved relevant medisinsk utstyr og teknologi i behandling, undersøkelse og overvåkning av pasienten
 • kan vurdere lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig arbeide med praktiske og teoretiske problemstillinger, og utøve operasjonssykepleierens koordinerende og sterilt utøvende rolle ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling
 • kan igangsette behandling i prioritet rekkefølge, i samsvar med egen kompetanse og innenfor rammen av lover og bestemmelser
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og operasjonssykepleie
 • kan redusere stress, smerte og ubehag, og ivareta pasientens psykososiale behov ved avansert medisinsk behandling og operasjonssykepleie
 • kan gjennomføre observasjoner og kliniske vurderinger i den tiden pasienten er under kirurgisk undersøkelse og/eller behandling 
 • kan handle kompetent i kritiske, akutte og komplekse situasjoner
 • kan ivareta pasientsikkerheten ved risikofylte overganger
 • kan gjennomføre systematiske kliniske vurderinger av den elektive og akutt og eller kritiske syke operasjonspasienten og anvende relevant kunnskap for klinisk beslutningstaking og handling relatert til symptomer og kliniske tegn på manglende dekning av grunnleggende behov
 • kan med personsentrert tilnærming, kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende, identifisere og analysere risikofaktorer relatert til pasient og inngrep, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner
 • kan observere, gjøre kliniske vurderinger og iverksette relevante smittevernstiltak, rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst, inkludert aseptisk arbeidsmetode og infeksjonskontroll kan identifisere akutte situasjoner
 • kan kontrollere, klargjøre og anvende relevant teknologi inkludert medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og operasjonsmateriell
 • kan forebygge komplikasjoner og prioriterer pasientens sikkerhet i enhver situasjon
 • kan bruke relevant kunnskap i selvstendig gjennomføring av kirurgisk leiring av operasjonspasienten og forebygging av skade relatert til leiringen
 • kan forebygge og behandle utilsiktet hypotermi
 • kan ivareta pasientens personvern og sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan anvende digital kompetanse, bistå i utvikling, implementering og bruk av egnet teknologi på individ- og samfunnsnivå
 • kan analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for utøvelse og dokumentasjon av operasjonssykepleie
 • kan anvende pedagogisk prinsipper i undervisning og veiledning av studenter og kolleger
 • kan evaluere, kvalitetssikre og dokumentere eget arbeid
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og bærekraft i prioritering, koordinering, ledelse, administrering, iverksetting og evaluering av operasjonssykepleie

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlingskompetanse og bidrar til å ivareta pasientsikkerheten i operasjonssykepleie
 • kan analysere pasientens helsekompetanse og anvende kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger innen operasjonssykepleie med utgangspunkt i relevant fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse, akutte og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan kommunisere, og stimulere til å samhandle tverrprofesjonelt i komplekse pasientsituasjoner i et høyteknologisk miljø
 • kan bidra til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og delta aktivt for å bearbeide egne og kollegers opplevelser og reaksjoner i forbindelse med arbeidet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede, både i den sterilt utøvende og koordinerende og kjenner andre profesjoners kompetanse og identifisere når det er behov for deres kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.

 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.

 • Undervisning og/ eller veiledning til pasient/ sykepleiestudent/ operasjonssykepleie/ medstudent. Læringsutbyttet skal konkretiseres i et refleksjonsnotat.

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:

  • Simulering

  • Refleksjonsgrupper

  • Undervisning og veiledning

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier og studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med OPERAPRA3.