EPN

MASOP5000 Kirurgisk undersøkelse, behandling og infeksjonsmedisin Emneplan

Engelsk emnenavn
Surgical Examinations, Treatment and Infection Medicine
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Som grunnlag for å kunne utføre selvstendige og systematiske kliniske vurderinger og beslutninger relatert til kirurgisk undersøkelse og/eller behandling må operasjonssykepleieren oppnå kunnskap om menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi og kunnskap om anerkjente kirurgiske prinsipper og metoder samt kunnskap om relevante områder innenfor anestesiologi. For å forebygge infeksjoner og andre komplikasjoner peroperativt skal studenten fordype seg i mikrobiologi, smittevern og infeksjonsmedisin.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.MASY4000, Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap 10 stp., og MASOPPRA20 Praksisstudier i operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2, 25 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan drøfte organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi med særlig relevans for operasjonssykepleie.
  • kan drøfte kirurgiske prinsipper, kirurgisk behandling, kirurgiske undersøkelser, kirurgisk leiring og komplikasjoner ved kirurgien
  • kan drøfte traumatologi og traumebehandling
  • kan vurdere premedikasjon, legemiddelhåndtering og anestesiens konsekvenser for kirurgisk undersøkelse og/eller behandling
  • kan drøfte teorier og metoder i mikrobiologi og mikrobiologisk prøvetaking, smitterisiko, antibiotikabruk, resistensutvikling og aseptisk og antiseptisk smittevern

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til eksiterende teori og metoder innenfor kirurgiske undersøkelser og/eller behandling og infeksjonsmedisin
  • kan arbeide selvstendig med teoretiske problemløsninger relatert til preoperativ vurdering av risikofaktorer, kirurgisk undersøkelse og/eller behandling og infeksjonsmedisin
  • kan arbeide selvstendig med forebygging av sykehusinfeksjoner generelt og postoperative sårinfeksjoner spesielt

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende kunnskap i infeksjonsmedisin og kirurgi for å administrere kirurgisk undersøkelse og/eller behandling forsvarlig og rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med OPERA6000.