EPN

MASK2300 Konstruksjonsmekanikk og elementanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Structural Mechanics and Finite Element Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene lærer teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner. Studentene lærer å bruke et beregningsverktøy for analyse og design av 1D, 2D og 3D mekaniske systemer.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk, MEK1000 Matematikk 1000 og MEK2000 Matematikk 2000.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner.
 • har innsikt i og kan anvende elementmetoden ved bruk av en kommersiell software.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke et 3D modelleringsverktøy for design av bærende rammekonstruksjon.
 • Kan anvende et beregningsprogram for strukturanalyse og dimensjonering
 • Kan modellere et mekanisk system med 2D og 3D modeller ved bruk av et FEM verktøy
 • kan utføre styrkeberegninger og beregninger i bruksgrensetilstand, samt enkel feilsøking ved hjelp av FEM verktøy
 • kan utarbeide rapporter for presentasjon av analyseresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre en design og utføre strukturanalyse av en bærende rammekonstruksjon
 • kan bygge opp modeller og utføre beregninger i et moderne 3D-konstruksjonsverktøy
 • kan samhandle og kommunisere med andre i prosjektgruppe, og de kan dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, lab og prosjektoppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 prosjektoppgave i grupper, 3 - 6 studenter per gruppe.
 • 5 individuelle øvinger. Antall sider: 10 - 100

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultater kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen benyttes. Dersom muntlig eksamen benyttes, kan ikke eksamensresultatet påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet, må minnet slettes før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes regelmessig.