EPN

MASBAPRA10 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Paediatric Nursing, Level 1
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal sikres tilstrekkelig variert erfaring med ulike problemstillinger innen behandling av akutt og kritisk syke og skadde premature, nyfødte, barn og ungdom. Ferdighetstrening og simulering skal komme i tillegg til praksisstudiene. Praksisstudier gjennomføres ved avdelinger som tilbyr intensivbehandling til premature- og nyfødte barn og barn i alderen 0-18 år, kirurgisk barneavdeling/barneovervåkning, medisinsk barneavdeling/barneovervåkning, postoperativ avdeling eller poliklinikker.

Praksisstudiene organiseres slik at studenten hovedsakelig har fokus på systematisk observasjon og overvåkning av akutt og/eller kritisk syke barn, ivaretakelse av deres grunnleggende behov ved ulike medisinske tilstander og forebyggelse av komplikasjoner som følge av sykdom og behandling. I tillegg vektlegges kommunikasjon og samarbeid med barn og omsorgspersoner.

Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av barnesykepleie.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
 • kan drøfte barns grunnleggende behov og hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges
 • kan drøfte sykdommer hos barn, behandling av disse og eventuelt komplikasjoner knyttet til dette
 • kan kritisk vurdere og tolke barns, foreldre og søskens opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk sykdom, i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan, under veiledning, analysere og forholde seg kritisk til teori og metoder innenfor barnesykepleie
 • kan, under veiledning, anvende barnesykepleiefaget med respekt for barn og omsorgspersoners integritet, autonomi og verdighet
 • kan argumentere med utgangspunkt i barnets alder og utviklingstrinn, barnets /omsorgspersonenes/søskens opplevelser og situasjonen
 • kan, under veiledning, identifisere og belyse komplikasjoner, infeksjoner, traumatiske opplevelser og utviklingsskader som følge av undersøkelser, behandling og sykehusopphold
 • kan, under veiledning, anvende praktisk og teoretisk problemløsning relatert til barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • arbeider kunnskapsbasert og identifiserer barnets generelle og spesielle behov, ressurser og problemer
  • prioriterer og iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner
  • anvender kunnskap om barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på, for å kartlegge, vurdere, forebygge, behandle og lindre barnets smerte og ubehag
  • identifiserer og ivaretar det friske i barnet, fremme mestring og opprettholde håp, livskvalitet og mening
  • anvender avansert medisinsk utstyr, med fokus på barnets sikkerhet
  • anvender avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
  • samarbeider med og benytter omsorgspersonenes kompetanse i barnesykepleien, avhengig av deres ønsker og ressurser og barnets tilstand
  • informerer, veileder og underviser barn og omsorgspersoner
  • bidrar til kontinuitet i behandlingen av barn ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, under veiledning, analysere relevante etiske problemstillinger innen barnesykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan, under veiledning, lede arbeid i egen faggruppe og på tvers av faggrupper i behandlingen av barn
 • kan, under veiledning, analysere kritisk i valgsituasjoner og handle i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan delta i veiledning og reflektere over egne handlinger

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.

 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:  

  • Simulering

  • Refleksjonsgrupper

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier og studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med BARNPRA1/BARNPRA10 og MBARNPRA1/MBARNPRA10.