EPN

MASBA5100 Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder Emneplan

Engelsk emnenavn
Paediatric Nursing
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten oppnå kunnskap innenfor barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder til barn som fødes for tidlig, barn som har medfødte misdannelser, barn med kroniske sykdommer og til akutt og/eller kritisk syke barn og unge, som alle befinner seg i en sårbar, kritisk og mulig livstruende fase av livet. Barnesykepleierens ansvar omfatter også barnas omsorgspersoner og søsken. Denne kunnskapen skal danne grunnlaget for å kunne utføre ulike medisinske forordninger og tekniske prosedyrer, samtidig som studenten har oppmerksomheten rettet mot pasientens og omsorgspersonenes generelle og spesielle behov, og deres opplevelser og reaksjon på sykdom, behandling og høyteknologiske omgivelser. Kunnskapen skal gjøre studenten i stand til å handle raskt, etisk og faglig forsvarlig i akutte situasjoner.

Prosjekteksamen i form av en prosjektbeskrivelse til masteroppgaven ligger i dette emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

MASBAPRA10 Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1, 10 stp. og MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitetsarbeid, 10 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder i helsefremmende, forebyggende, behandlende, undervisende, rehabiliterende og lindrende perspektiver
 • kan analysere akutt/kritisk syke tilstander hos barn og unge
 • kan analysere foreldre-barn tilknytning
 • kan analysere forsvarsmekanismer, stress, mestringsstrategier, og følger av sykdom og sykehusinnleggelse for barnet og familien
 • kan drøfte helhetlige pasientforløp som gir trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god ressursutnyttelse på tvers av tjenestesteder og nivåer
 • kan drøfte barns og foreldres juridiske posisjon og rettigheter i kontakt med helsetjenesten
 • kan kritisk vurdere sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og design for gjennomføring av forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekter
 • kan dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre barnesykepleien
 • kan vurdere relevant forskning og kvalitetsarbeid knyttet til barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • kan analysere modeller, risikovurdering og verktøy for vurdering av pasientsikkerhet og kvalitet
 • kan vurdere organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten
 • kan vurdere spesialavdelingenes arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres
 • kan drøfte og kritisk vurdere bruken av digitale helsetjenester, informasjons- og velferdsteknologi
 • kan kritisk vurdere faglig ledelse, organisering, ressursbruk, prioriteringer og bærekraft
 • kan analysere metoder innen veiledning og undervisning av studenter og kollegaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende relevante teorier og metoder for kommunikasjon, tilrettelegging av tilknytning, samspill, involvering og samhandling med syke barn og deres familie med utgangspunkt i barnets tilstand, alder og utviklingstrinn
 • kan anvende relevante metoder i omsorg og respekt for barn og deres families integritet, autonomi, medbestemmelse og verdighet
 • kan anvende pedagogiske prinsipper og relevante metoder til å informere, veilede og undervise syke barn og deres familie, samt studenter og kollegaer samt lede faglig utviling av barnesykepleiefaget
 • kan anvende relevante metoder for å tilrettelegge for læring, lek og samvær med venner tilpasset syke barns tilstand og behov
 • kan analysere ulike former for stress, krise og mestringsmekanismer og anvende avanserte kunnskaper for å ivareta syke barn og deres familie
 • kan evaluere selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger, og iverksette relevante barnesykepleiefaglige tiltak
 • kan anvende relevante metoder for å selvstendig vurdere målgruppens behov og iverksette tiltak i forbindelse med sykdomsforløpet
 • kan analysere og anvende relevante teorier og metoder ved svikt i barns grunnleggende behov
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå
 • kan selvstendig planlegge, administrere, lede og utøve barnesykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet
 • kan bidra til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjeneste, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante kunnskaper og har kompetanse som kan fremme holdninger og danne grunnlag for likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle barn og familier i samfunnet
 • kan formidle og implementere relevante kunnskaper og ferdigheter til å etablere og vedlikeholde et miljø i avdelingen hvor det syke barnet, deres familie og personale opplever trygghet og trivsel
 • kan bidra med relevante metoder for å bygge tillit og formidle trygghet hos barn og unngå tvang, ved smertefulle/ubehagelige prosedyrer, undersøkelser og behandling
 • kan presentere relevante kunnskaper og ferdigheter for å lede, planlegge og koordinere behandlingsforløp
 • kan bidra med kunnskaper og ferdigheter på nye områder og lede faglig utvikling av barnesykepleierfaget
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å reflektere kritisk over teknologiens muligheter, begrensninger og juridiske rammer
 • kan formidle en sammenheng mellom ansvaret for å utøve barnesykepleie, lede eget fag og arbeide i team
 • kan formidle flerkulturell kompetanse
 • kan drøfte etiske teorier, argumentasjon og beslutningsteori

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet aktiviteter som er merket obligatorisk.

 • Gruppeoppgave: Barnesykepleierens funksjon og ansvar for å ivareta akutt og/eller kritisk syke barn.

  • Studentene utarbeider problemstilling selv.

  • Utføres i gruppe på 3-5 studenter.

  • Omfang: 3000 ord (+/- 20 %).

  • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.

  • Besvarelsen skal skrives i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.

  • Studentene får skriftlig tilbakemelding fra faglærer.

 • Individuell oppgave: Barnesykepleierens funksjon og ansvar for å ivareta premature barns grunnleggende behov.

  • Studentene utarbeider problemstilling selv med utgangspunkt i en pasientsituasjon der barnet har en gestasjonsalder

  • Omfang: 3000 ord (+/- 20 %).

  • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.

  • Besvarelsen skal skrives i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.

  • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.

  • Studenten får skriftlig tilbakemelding fra medstudent og skriftlig tilbakemelding fra faglærer.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i form av en prosjektbeskrivelse til masteroppgaven som kan utføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter for enten et forskningsarbeid eller et kvalitetsarbeid basert på en litteraturgjennomgang og utarbeides i henhold til retningslinje for prosjektbeskrivelse til masteroppgave.

Studenter som velger å lage en systematisk litteraturoversikt (Systematic Review) i prosjektbeskrivelsen, og planlegger å bruke denne videre i masteroppgaven, må være minimum 2 studenter som skriver oppgaven sammen, på grunn av metodekrav. 

Det gis 4 timer veiledning pr. oppgave. Ved stryk gis det tilbud om to nye veiledningstimer.

Omfang: 5000 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.          

Ved gruppeeksamen gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Ved karakteren F kan studenten(e) levere omarbeidet versjon av oppgaven 1 gang.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med BARN6100/MBARN5100.