EPN

MASANPRA30 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 3
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudier. Studiene organiseres slik at studenten har hovedfokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 3 og 4 og kompliserte inngrep/situasjoner.Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie, både i elektive og mer akutte og komplekse situasjoner.

Praksisstudiene organiseres slik at studenten får erfaring med og utvikler kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Som et minimum kreves det at studenten får erfaring med ulike anestesiformer som total intravenøs anestesi, inhalasjonsanestesi, regional og lokal anestesi.  Det bør tilstrebes at studenten får erfaring med de anestesiologiske utfordringene ved ulike kirurgiske metoder som større bløtdels-, ortopedisk-, obstetrisk-, øre-nese-hals-kirurgi og anestesi ved ulike undersøkelser og behandlinger i og utenfor operasjonsavdelinger. Studenten skal også få erfaring med anestesi til barn og akutt kirurgi, samt håndtering av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus.

Forkunnskapskrav

MASANPRA20 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere og vurdere anestesisykepleie for å kunne ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase i og utenfor sykehus
 • kan analysere og vurdere pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • kan analysere og vurdere ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon
 • kan analysere og vurdere ulike anestesiologiske og akuttmedisinske tiltak ved komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi
 • kan vurdere egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg og utførelse av anestesi
 • kan vurdere og drøfte formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder for å håndtere og ivareta pasienters og pårørendes behov i et komplekst høyteknologisk miljø
 • bruker relevante metoder ved gjennomføring av preanestetisk vurdering og avgjør om pasienter må ha anestesiologisk tilsyn
 • vurderer sammenhengen mellom sykdom/skade og valg av anestesimidler og metoder
 • kan analyser og selvstendig vurdere pasientens bevissthet og sikre adekvat ventilasjon og sirkulasjon ved gjennomføring av anestesi
 • har avanserte tekniske ferdigheter i å opprettholde frie luftveier og ventilasjon hos barn og voksne
 • har avanserte tekniske ferdigheter i og kan bruke relevante metoder og utstyr for å etablere venøs eller intravaskulær tilgang
 • kan analysere, vurdere og selvstendig ivareta pasienters vitale funksjoner i akutte situasjoner i og utenfor sykehus
 • kan bruke relevante kunnskaper og aktuelle retningslinjer for å forebygge infeksjoner og smitte
 • kan analysere, forstå og tolke digitale parameter opp mot kliniske funn
 • kan bruke relevante metoder i gjennomføringen av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere, og klinisk vurdere pasienten
 • kan identifisere og har utviklet situasjonsbevissthet og evne til å kunne prioritere, og eventuelt omprioritere relevante tiltak for å være i forkant og forutse og forebygge komplikasjoner
 • kan bruke relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesi-medikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • identifiserer væske- og elektrolyttforstyrrelser selvstendig og igangsetter adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi
 • kan evaluere, dokumentere og kvalitetssikre anestesisykepleien
 • kan analysere og vurdere pasientens situasjon for å forebygge, og behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan bruke relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan bruke relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • kan analysere fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutt- og intensivmedisinske pasienter ved pandemier og andre beredskapssituasjoner ved katastrofer og større ulykker
 • forebygger psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus
 • bruker pedagogiske og faglige prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i helseteamet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan selvstendig mestre gjennomføring av generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gjennomføre anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • kan selvstendig gjennomføre administrering og vedlikehold av regional og lokal anestesi samt sedasjon, og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • kan analysere og vurdere og erkjenne eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen
 • kan planlegge, organisere, koordinere og samarbeide om de ressurser man har til rådighet, slik at de blir brukt målrettet til pasientens beste
 • kan bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet, og bistå medarbeidere/kolleger med deres opplevelse og reaksjoner
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å bistå i smertebehandling og palliasjon
 • kan anerkjenne og respektere kompetansen til andre team-medlemmer og kollegaer, og delta aktivt med sin kompetanse i team i og utenfor sitt faste arbeidssted
 • kan bidra til nytenking og selvstendig vurdere behov for og bruk av medisinsk teknisk utstyr og digital teknologi til den enkelte pasient, samt forstå og forholde seg kritisk til muligheter og begrensninger

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.

 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.

 • Undervisning/veiledning til pasient og/eller medstudenter.

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter.

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:
  • Simulering
  • Refleksjonsgrupper

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med ANESTPRA3/MANESPRA3.