EPN-V2

MASANPRA20 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 2
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Omfang
25 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudier. Studiene organiseres slik at studenten primært har fokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 1 og 2, men med økende fokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 3 og 4. Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Praksisstudiene organiseres slik at studenten får erfaring med og utvikler kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Som et minimum kreves det at studenten får erfaring med ulike anestesiformer som total intravenøs anestesi, inhalasjonsanestesi, regional og lokal anestesi. Det bør tilstrebes at studenten får erfaring med de anestesiologiske utfordringene ved ulike kirurgiske metoder som større bløtdels-, ortopedisk-, obstetrisk-, øre-nese-hals-kirurgi og anestesi ved ulike undersøkelser og behandlinger i og utenfor operasjonsavdelinger. Studenten skal også få erfaring med anestesi til barn og akutt kirurgi, samt håndtering av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus.

Forkunnskapskrav

MASANPRA10 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1, må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan, med noe veiledning:

 • vurdere hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • vurdere de vanligste komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • vurdere spesielle forhold ved ulike kirurgiske inngrep som har konsekvenser for valg og bruk av ulike anestesiformer, -teknikker og -medikamenter
 • vurdere det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner i situasjoner der de er truet
 • vurdere ulike behandlings- og undersøkelsesmetoders påvirkning påanestesisykepleierens arbeidsmiljø

Ferdigheter

Studenten kan, med noe veiledning:

 • arbeide ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer
 • administrere og evaluere forordnet anestetika og andre aktuelle medikamenter
 • administrere og evaluere de vanligst brukte medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder for smertelindring
 • overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • anvende anestesiapparatet og avansert medisinsk utstyr som brukes i behandlingen, bevisst og forsvarlig
 • identifisere akutte og problematiske situasjoner
 • sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan vurdere og erkjenne eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, med noe veiledning, vurdere etiske problemstillinger med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan delta aktivt i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan, med noe veiledning, bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen anestesisykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.
 • Individuelt refleksjonsnotat om et gitt tema med et omfang på maksimalt 5 sider.
 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:
  • Simulering
  • Refleksjonsgrupper

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlappende med ANESTPRA1/MANESPRA1 og 20 studiepoeng overlappende med ANESTPRA2/MANESPRA2.

10 studiepoeng overlappende med ANESTPRA10/MANESPRA10 og 15 studiepoeng overlappende med ANESTPRA20/MANESPRA20.