EPN-V2

MASANPRA10 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 1
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudier. Studiene organiseres slik at studenten har hovedfokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 1 og 2 (fysisk klassifiseringssystem). Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Praksisstudiene organiseres slik at studenten får erfaring med og utvikler kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Som et minimum kreves det at studenten får erfaring med ulike anestesiformer som total intravenøs anestesi, inhalasjonsanestesi, regional og lokal anestesi. Det bør tilstrebes at studenten får erfaring med de anestesiologiske utfordringene ved ulike kirurgiske metoder som større bløtdels-, ortopedisk-, obstetrisk-, øre-nese-hals-kirurgi og anestesi ved ulike undersøkelser og behandlinger i og utenfor operasjonsavdelinger. Studenten skal også få erfaring med anestesi til barn og akutt kirurgi, samt håndtering av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • kan vurdere de vanligste komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • kan vurdere anestesiapparatet og det vanligste medisinske utstyret som brukes i behandlingen

Ferdigheter

Studenten kan, under veiledning:

 • anvende anestesiapparatet og det vanlige medisinske utstyret som brukes i behandlingen, bevisst og forsvarlig
 • forebygge leieskader og andre komplikasjoner som følge av undersøkelser og behandling
 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
 • innhente/finne, vurdere og anvende informasjon om pasientens tilstand fra skriftlige og elektroniske kilder
 • sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø ved kirurgisk behandling og undersøkelser
 • anvende kunnskap om observasjoner og kliniske vurderinger under anestesi
 • kan vurdere og erkjenne eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, under veiledning, analysere etiske problemstillinger med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan, under veiledning, analysere teknologiens muligheter og begrensninger
 • kan ta imot veiledning og viser evne til å reflektere over egne handlinger

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledede praksisstudier, selvstudier, simulering og refleksjonsgrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til vurdering i praksis må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Selvvurdering og utfylt vurderingsskjema leveres til midtveis- og sluttvurdering.
 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter:
  • Simulering
  • Refleksjonsgrupper

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, vurderingskriterier, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av representant fra praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med ANESTPRA1/ANESTPRA10 og MANESPRA1/MANESPRA10.