EPN-V2

MASAN5100 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder Emneplan

Engelsk emnenavn
Nurse Anaesthesia
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Anestesisykepleie innebærer å ivareta pasienten som skal gjennomgå kirurgi eller undersøkelser som krever anestesi eller sedasjon, og til akutt og/eller kritisk syke pasienter. I forbindelse med operasjon og anestesi er pasientene sårbare for både fysiske og psykiske belastninger. Anestesisykepleiere har kunnskap, kompetanse og forutsetninger for å ivareta pasientens autonomi og selvbestemmelse i en høyteknologisk kontekst.

Anestesisykepleiefagets historiske utvikling er påvirket av generelle samfunnsmessige endringer, og er sterkt preget av de faglige oppgaver og utfordringer som faggruppen har blitt satt til å ivareta.

Profesjonell ivaretagelse av pasienten krever at en er oppdatert i aktuell forskning og kvalitetsarbeid (fagutviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid eller kvalitetskontrollarbeid) knyttet til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, og ved dette forstå betydningen av forskning og kvalitetsarbeid i klinisk anestesisykepleie.

Prosjekteksamen i form av en prosjektbeskrivelse til masteroppgaven ligger i dette emnet.

I dette emnet utgjør selvvalgt pensum til sammen 1000 sider.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

MASANPRA10 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1, 10 stp. og MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitetsarbeid, 10 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere og evaluere anestesisykepleiens profesjonelle identitetsdannelse, egenart, fagområdets historie, tradisjon og plass i samfunnet
 • kan vurdere anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale og internasjonale anestesistandarder
 • kan drøfte profesjonens etiske retningslinjer, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi
 • kan drøfte kunnskap om helsekompetanse, hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsfortåelse, pasientmedvirkning og pasienterfaringer innen anestesisykepleie
 • kan drøfte kunnskap om kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • kan drøfte kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter
 • kan drøfte anestesisykepleierens rolle ved pandemier, beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, terror og i krigs- og katastrofeområder
 • kan vurdere kirurgiske metoders betydning for anestesi
 • kan vurdere konsekvenser hensyn forbundet med leiring av pasient under anestesi
 • har spesialisert innsikt i kunnskap om funksjon, kontroll, bruk og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • kan drøfte kommunikasjon og samhandling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan analysere betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, samt ledelse av eget fag
 • kan analysere fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder for å ivareta god pasientbehandling samt tilpasse kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn
 • kritisk vurdere og bruke egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelsen
 • kan analysere og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise pasienter, pårørende og kollegaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke sin forståelse om økonomiske og organisatoriske rammer for å sikre forsvarlig pasientbehandling
 • kan kommunisere og fremme anestesisykepleierens avanserte kliniske rolle og funksjon i helsepolitiske og profesjonelle sammenhenger for øvrig

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, simulering, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet aktiviteter som er merket obligatorisk.
 • Test i legemiddelregning.
 • Individuell oppgave: Den våkne pasienten (for eksempel regional anestesi).
  • Studenten utarbeider problemstilling selv.
  • Omfang: 3000 ord (+/-20 %).
  • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen med minimum to relevante forskningsartikler.
  • Besvarelsen skal skrives i henhold til «Vurdering av skriftlige arbeider» i programplanens kapittel Vurdering.
  • Studenten får skriftlig tilbakemelding fra lærer.
 • Gruppeoppgave: Generell anestesi
  • Studentene utarbeider problemstilling selv.
  • Omfang: 3000 ord (+/-20 %).
  • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen, med minimum to relevante forskningsartikler.Besvarelsen skal skrives i henhold til «Vurdering av skriftlige arbeider» i programplanens kapittel Vurdering. Studenten får skriftlig og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra lærer i et seminar.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i form av en prosjektbeskrivelse til masteroppgaven som utføres i gruppe på 2- 3 studenter i henhold til retningslinje for prosjektbeskrivelse til masteroppgave.

Studenter som velger å lage en litteraturstudie i prosjektbeskrivelsen, og planlegger å bruke denne videre i masteroppgaven, må være minimum 2 studenter som skriver oppgaven sammen, på grunn av metodekrav.

Det gis 3 timer veiledning pr. oppgave. Ved stryk gis det tilbud om to nye veiledningstimer.

Omfang: 5000 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F.

Ved gruppeeksamen gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Ved karakteren F kan studenten(e) levere omarbeidet versjon av oppgaven 1 gang.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med ANEST6100/MANES5100.