EPN-V2

MASAN5000 Anestesiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Anaesthesiology
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Anestesisykepleie er en selvstendig fagutøvelse som utføres i nært samarbeid spesielt med anestesiologer, men også med øvrige deltakere i helseteamet. Den anestesiologiske virksomheten er delegert av lege og krever spesialisert kunnskap innen anestesiologi og akuttmedisin. Anestesiologisk arbeid omfatter generell og regional anestesi og observasjoner av pasienter under for eksempel kontrollert sedasjon. I akutte situasjoner kreves det kunnskap for å kunne iverksette rask og adekvat behandling inntil annen hjelp ankommer.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

MASY4000 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap 10 stp., og MASANPRA20 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2, 25 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap i anestesiologi
  • kan drøfte kunnskap i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi, avansert smertebehandling og palliasjon
  • kan vurdere vanlige anestesiteknikker og -former
  • kan vurdere sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
  • kan vurdere spesielle forhold ved ulike kirurgiske inngrep som har konsekvenser for valg og bruk av ulike anestesiformer, -teknikker og -legemidler
  • kan vurdere egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg og utførelse av anestesi
  • kan drøfte kunnskap om traumemekanismer, traumeskåring, triage og transport av traumatiserte pasienter
  • kan drøfte kunnskap om regionale og sentrale blokader
  • kan drøfte kunnskap om akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om sammenhengen mellom sykdom/skade og valg av anestesimidler og -metoder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator utlevert fra universitetet.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av én sensor. For å oppfylle krav til ekstern vurdering må minimum 10 prosent av besvarelsene vurderes av ekstern sensor, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med ANEST6000/MANES5000.