EPN

MAPSYPRA20 Relasjon, kommunikasjon og samhandling Emneplan

Engelsk emnenavn
Relation, Communication and Interaction
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - heltid / Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid / Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisninsspråk: NorskUtøvelsen av psykisk helsearbeid stiller store krav til relasjonelle ferdigheter som inkluderer etisk bevissthet og fagkompetanse. Relasjon, kommunikasjon og samhandling har stor betydning for å fremme hjelp og støtte til mennesker innen psykisk helse-, rus og avhengighet. Formålet med emnet er å gi studentene praktisk innføring og trening i relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. Gjennom dette emnet får studentene relevant erfaring med praksisnært arbeid med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus - og avhengighetsarbeid.

Emnet går over 7 uker hvor den første uken vil bestå av simuleringstrening. I dette emnet får studentene veiledning både individuelt og i grupper. Praksisstudiet skal normalt gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet-storbyuniversitetet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Studenten kan søke om å gjennomføre praksisstudiet på andre steder. Hvis søknaden innvilges, må studenten selv dekke evt. utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, dvs. egen enhet, post eller tilsvarende nivå. Praksisstedene har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene i samarbeid med veileder fra OsloMet.

Praksisveileder ved praksissted skal ha relevant faglig kunnskap og skal som hovedregel ha formell veilederkompetanse. Studentene skal ha minimum 1 time veiledning i uken på praksisstedet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Studenten

 • kan kritisk vurdere relasjonens betydning i møte med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, deres familie og nettverk
 • har kjennskap til den betydning personlig engasjement, væremåte og verdier har for hjelpearbeidet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante kommunikasjons- og samhandlingsteorier for å initiere og inngå i relasjoner som fremmer hjelpende samhandling med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, og deres familie og nettverk
 • kan bruke ferdigheter i kommunikasjon og relasjon slik at de det gjelder kan uttrykke sine opplevelser, erfaringer og forståelse og at disse beskrivelsene anerkjennes og danner utgangspunkt for utformingen av hjelp og støtte
 • kan bruke relevant kunnskap til å fremme brukermedvirkning på individ og systemnivå

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å koordinere tjenester, lede tverrfaglige team og lede samhandling på tvers av grupper, sektorer, tjenester og instanser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer, deres familier og nettverk opplever seg møtt og forstått, og at deres ressurser og kompetanse blir anerkjent i felles samhandling for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger og utøve en reflektert og faglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive undervisningsformer. Dette består av veiledet praksisstudier med tilrettelagte læringssituasjoner, simulering, faglig veiledning med bevisstgjøring av egen rolle og relasjonskompetanse, skriftlige oppgaver, muntlige refleksjoner og selvstudie.

 

En praksisuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudier innehar krav om tilstedeværelse (90 %), forventningssamtale, midtveis- og avsluttende vurdering. Andre obligatoriske aktiviteter er:

 • Deltagelse på to simuleringsdager
 • Godkjente læringsutbytter for praksis
 • Deltagelse i faglig veiledning i praksis (2*2,5 timer)
 • Individuelt refleksjonsnotat fra praksis 700 ord (+/- 10 %)

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene for emnet, studentens konkretisering av læringsutbytte og obligatoriske aktiviteter i løpet av praksisperioden.

 

For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det nok tilstedeværelse.

 • Studenten skal være til stede minimum 90 prosent av den planlagte tiden 
 • Fravær på mellom 10 og 20 prosent av den planlagte tiden må tas igjen etter avtale med praksisveileder og veileder fra universitetet 
 • Fravær utover 20 prosent medfører at praksis vurderes til ikke bestått* 
 • Kravet om tilstedeværelse kan ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. 

*Dersom sykdom forhindrer studenten i å møte i praksisstudiet, slik at fraværet blir for stort, må det normalt fremlegges legeerklæring som omfatter alle fraværsdagene over 10 prosent av den planlagte tiden for at det skal regnes som et gyldig fravær. Studentens forsøk på å gjennomføre praksisstudiet vil da ikke bli tellende. 

 

Hvis studenten avbryter praksisstudiet uten gyldig grunn, for eksempel avslutter utdanningen, vil emnet bli registrert med ikke bestått, og studenten bruker et forsøk. Får studenten vurdert praksisstudiet til «ikke bestått» to ganger må utdanningen avbrytes.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Praksisveileder og veileder ved OsloMet.

Universitetet har i henhold til lov om universitet og høgskoler ansvaret for endelig vurdering av studenten.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med VPSYPRA10 Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse, 20 stp. og  MAPSYPRA10, VPSYPRA11, VPSYDPRA10, VSPYDPRA11, MAPSDPRA10, MAPSDPRA11 og MAPSYPRA10 Relasjon og omsorg til mennesker med psykisk lidelse, 20 stp.