EPN

MAPSY4500 Arbeidsmetoder innen psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblem Emneplan

Engelsk emnenavn
Working Methods in Mental Health, Drug and Addiction Problems
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - heltid / Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid / Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

 

I dette emnet får studentene kunnskap om ulike helsefremmende - og kliniske arbeidsmetoder som er relevante for psykisk helsearbeid. Arbeidsmetodene som studentene blir kjent med gjennom emnet blir anvendt i psykisk helsearbeid i Norge i dag, på ulike nivåer i tjenesten i arbeid med barn, unge og voksne, i ulike kontekster.

 

Metodene baser seg på internasjonal forskning og representerer ulike perspektiv på behandling i psykisk helsearbeid, herunder pedagogiske tiltak, psykologiske tiltak, medisinsk behandling, selvhjelpstiltak, livsstilsendringer, relasjonsarbeid, legemiddelbruk og fysisk aktivitet.

 

Det er en nasjonal målsetting at ansatte i helse- og velferdstjenestene skal arbeide etter prinsipper for kunnskapsbasert praksis. Dette emnet vil gi studentene ferdigheter til å kritisk reflektere rundt egne arbeidsmetoder og integrere forskning med klinisk erfaring og pasientens verdier og preferanser.

 

Studentene vil også få innføring i kvalitetsforbedringsarbeid og implementeringsprosesser som gir studentene et grunnlag for å bidra til nytenkning og fagutvikling innen fagområde.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere kunnskapsbaserte metoder og arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå for å forebygge, kartlegge og redusere problemutvikling, og for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse
 • kan analysere hvordan bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse kan skapes gjennom dialog og samarbeid som mobiliserer ressurser hos dem det gjelder og i deres sosiale nettverk
 • kan drøfte krav til faglig kvalitet og forsvarlighet i kartlegging, utredning, behandling og oppfølging, samt andre former for faglige praksiser, og ulike måter å sikre dette på, herunder bruk av systematiske tilbakemeldinger
 • kan kritisk vurdere medikamenters rolle, virkninger og bivirkninger og medikamentfrie tilbud
 • kan bidra til systematisk fagutviklingsarbeid og drøfter vilkårene for fag- og utviklingsarbeid innen både psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapsbaserte arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og anvende disse i kartlegging, utredning, behandling og oppfølging for å forebygge og redusere problemutvikling, forebygge dødsfall, og for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse
 • har ferdigheter i arbeidsformer som gjennom dialog og samarbeid mobiliserer ressurser hos dem det gjelder og deres nettverk og fremmer bedring, gode hverdagsliv og sosial deltakelse
 • kan anvende kunnskap om virkninger og bivirkninger av medikamentell behandling og om medikamentfrie tilbud i både psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger i profesjonsutøvelse, herunder vurderinger knyttet til samtykkekompetanse, bruk av tvang og varslingsplikt, ivaretakelse av barn og pårørendesamarbeid, og anvende fremgangsmåter for å håndtere disse på en kontekstsensitiv og systematisk måte
 • kan styrke pasienter og brukeres autonomi og medvirkning, også i situasjoner som medfører gjennomføring av inngripende tiltak
 • kan gjennomføre og evaluere fagutviklingsprosjekter med utgangspunkt i forskningsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert kunnskap

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over ulike arbeidsmåter og anvende relevante arbeidsmåter til å planlegge, gjennomføre og lede psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • kan bruke kunnskap og ferdigheter til å utøve godt faglig skjønn i møte med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer og andre berørte
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til etikk, lovverk og organisering for å sikre likeverdige helse- og velferdstjenester for alle mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- eller avhengighetsproblemer, og deres pårørende
 • kan bidra til nytenkning og fagutvikling innen sitt fagområde

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte studentaktive arbeidsformer. Emnet inkluderer deltakelse i studiegruppe, seminarer og læringssti er ulike arbeidsformer. Studentene får tilbud om inntil 2 timer veiledning per prosjektoppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende godkjent:

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter, 80 % deltakelse i studiegruppe
 • Læringssti, med e-læringsmoduler, quiz, skriftlige oppgaver, medstudentrespons, og diskusjonsforum
 • Prosjektbeskrivelse, skriftlig individuell/gruppe oppgave med muntlig fremlegg i studiegruppe. Omfang individuelt: 750 ord (+/- 10 %). Gruppe: 1000 ord (+/- 10 %).

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, individuell eller i gruppe inntil 3, i form av en skriftlig oppgave, omfang 2500 ord (+/- 10 %). De som skriver i gruppe har et omfang på skriftlig oppgave på 4000 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått), har studenten/gruppen anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F.

Sensorordning

To sensorer vurdere hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

*5 studiepoeng med MAPSY4100, MAPSD4010, VPSY6010 og VPSYD6010 Menneske, psykisk lidelse og det sosiale miljø, 20 stp.

*5 studiepoeng med MAPSYPRA10, VPSYPRA10, VPSYPRA11, VPSYDPRA10, VSPYDPRA11, MAPSDPRA10 og MAPSDPRA11 Relasjon og omsorg til mennesker med psykisk lidelse, 20 stp.

* Emneoverlapp gjelder for studenter som har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid. Dersom kun ett av emnene er bestått tidligere, må hele MAPSY4500 Arbeidsmetoder innen psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblem, 10 stp., gjennomføres.