EPN

MAPSY4200 Arbeid med traumer og kriser i et livsløpsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Mental Health, Trauma and Crisis in a Life Course Perspective
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - heltid / Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid / Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Traumer er et folkehelseproblem og for at mennesker med traumelidelser skal få god behandling trenger psykisk helsearbeidere i spesialist og kommunale helse- og omsorgstjenester oppdatert kunnskap.

Dette emne gir en innføring i hva traumer er og hvordan traumatiske hendelser tidlig i livet påvirker psykologisk utvikling, og psykisk og somatisk helse senere i livet. Det er fokus på forståelse av hvordan belastninger som vold, rus og psykisk lidelse i familien, eller overgrep og flukt, påvirker barn og voksne. Emne tar også for seg forebygging og arbeidsmetoder for risikovurdering-, forebygging og håndtering av vold.   

Formålet med emnet er å utvikle studentenes forståelse, ferdigheter og relasjonell kompetanse i psykisk helse-, rus- og avhenghighetsarbeid for å kunne identifisere, vurdere og samhandle med mennesker med psykiske reaksjoner som følge av traumer og kriser.  

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte sammenhenger mellom traumer og andre livsbelastninger, og utfordringer knyttet til psykisk og fysisk uhelse, rusmiddelbruk, avhengighet, selvskading, selvmord, og voldsutøvelse
 • kan vurdere hvordan relasjonelle erfaringer i oppveksten preger utvikling, helse, funksjon i hverdagsliv og sosial deltakelse
 • kan drøfte forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå som kan hemme og fremme utvikling, helse, funksjon i hverdagsliv og sosial deltakelse, for mennesker med en historie av traumer og andre livsbelastninger
 • kan vurdere risiko for og drøfte etiske problemstillinger knyttet til forebygging av selvmord og rusrelaterte dødsfall
 • kan vurdere risiko for vold og drøfte etiske problemstillinger knyttet til håndtering av forhøyet voldsrisiko
 • kan indentifisere behov, rettigheter og omsorgstilbud til barn og unge pårørende i familier med utfordringer knyttet til rus og psykisk uhelse
 • kan vurdere behov og rettigheter til pårørende etter selvmord og rusrelaterte dødsfall, og omsorgstilbud for denne brukergruppen
 • kan analysere og kritisk reflektere over hvordan egne holdninger, verdier og væremåter kan innvirke på arbeid med den det gjelder, deres familie og nettverk og samarbeidsparter

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere samspillet mellom traumer og andre livsbelastninger og utvikling, helse og fungering, til å utforme gode utviklings- og helsefremmende tiltak innen tjenester for psykisk helse, rus- og avhengighet
 • kan anvende kunnskap om relasjonens betydning for utvikling og helse etter traumer og andre livsbelastninger, til å gi brukere utviklings- og helsefremmende relasjonelle erfaringer
 • kan analysere samspillet mellom traumer og andre livsbelastninger og utvikling, helse og fungering, for å gi gode psykoedukative verktøy og forklaringer for brukere
 • kan bruke kommunikasjon og relasjon til selvstendig å legge til rette for at sensitive tema som krevende livserfaringer, herunder vold og seksuelle overgrep, blir identifisert og møtt
 • kan anvende kunnskap om pårørende og etterlattes rettigheter og behov, herunder barn som pårørende og etterlatte, gi informasjon og psykososial støtte samt bidra til proaktiv, kontinuerlig og helhetlig oppfølging

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte sammenhenger mellom faglig forståelse, menneskesyn og holdninger i
 • kan analysere samspillet mellom traumer og andre livsbelastninger, og utfordringer knyttet til psykisk og fysisk uhelse, rusmiddelbruk, avhengighet, selvskading, selvmord og voldsutøvelse
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om traumer og andre livsbelastningers innvirkning på psykisk og fysisk helse, rusmiddelbruk, avhengighet, selvskading, selvmord og voldsutøvelse, til å gjennomføre gode tiltak for aktuelle brukergrupper
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i arbeid med mennesker som har opplevd traumer eller andre livsbelastninger

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte forelesninger og varierte, studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid, studiegrupper (samarbeidslæring)og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter, 80 % deltakelse på studiegrupper med veileder.
 • Skriftlig oppgave, individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Omfang 750 ord (+/-10 %).

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, i form av skriftlig oppgave i gruppe på inntil 3 studenter. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til ikke bestått, har studentene anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med VPSY6210, VPSYD6210, MAPSD4210 Psykisk helse og traumatiske belastninger, 10 stp.