EPN

MAPFY4400 Psykomotorisk fysioterapi - kultur og identitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychomotor Physiotherapy - Culture and Identity
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er at studentene tilegner seg spesialisert handlingskompetanse innenfor psykomotorisk fysioterapi. Samfunnsutviklingen preges av økende mangfold med hensyn til etnisitet, kultur og språk, samt økt forekomst av sykdom og plager hos ungdom.  Emnet fokuserer derfor på temaer som identitet, språk og kultur og knytter disse opp mot kropp og ulike kroppslige plager. Praksisperiode 2 avsluttes i dette emnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi og ha norsk autorisasjon som fysioterapeut. Emne MAPFY4100 og MAPFY4200 må være bestått.

Det forutsettes at studenten har tilgang til et praksissted/eget arbeidssted hvor pasienter behandles med psykomotorisk fysioterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan

 • tolke kroppslige reksjoner ved store livsbelastninger   
 • analysere kliniske problemstillinger i et kulturelt perspektiv
 • drøfte sammenhenger mellom identitet, kultur og helse  
 • drøfte sammenhenger mellom ungdom, identitet, kropp og helse

Ferdigheter 

Studenten kan

 • vurdere og tilpasse psykomotorisk fysioterapi til pasienter med ulik alder og kulturell bakgrunn
 • anvende psykomotorisk fysioterapi på pasienter med store livsbelastninger
 • formidle selvstendige vurderinger som en del av tverrfaglig behandlingssamarbeid og trygdefaglige utredninger 

Generell kompetanse   

Studenten kan  

 • bidra til å øke kvaliteten i dagens helsetjenester
 • bidra i tverrprofesjonelt samarbeid rundt pasienter med ulik kulturell bakgrunn
 • reflektere analytisk om pasientens medvirkning i tverrprofesjonelt samarbeid
 • analysere og vurdere faglige og etiske aspekter knyttet til egen fagutøvelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, digitalisert undervisning i form av omvendt undervisning, veiledet ferdighetstrening, og studentaktive læringsformer i form av gruppearbeid, seminarer og presentasjoner. Emnet er samlingsbasert.

Studenten skal utøve psykomotorisk fysioterapi på pasienter ved eget arbeidssted/praksissted.

Siste del av praksisperiode 2 gjennomføres og avsluttes i dette emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

Arbeidskrav knyttet til deleksamen 1:

 • gjennomført minimum 52 timer gruppeveiledning Antall timer totalt for praksisperiode 1 og 2 utgjør 72 timer
 • gjennomført minimum 120 pasientbehandlinger, totalt minimum 200 pasientbehandlinger 
 • individuell journal etter gitte kriterier

 Arbeidskrav som godkjennes av faglærer:

 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening og timeplanlagte seminar- og gruppearbeid, samt gruppeveiledning
 • ett muntlig fremlegg i seminargruppe

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering

Del 1) Vurderte praksisstudier                                                                                                                     Del 2) Praktisk og muntlig eksamen avvikles i 4. semester over 2 dager:

 • Dag 1: Undersøkelse og vurdering av pasient, skrive journal

 • Dag 2: Levere journal, vise behandling med pasienten som ble undersøkt dagen før

Del 1 må være bestått for å kunne gå opp til del 2.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Ikke relevant

Del 2) Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Del 1) Bestått/ikke bestått

Del 2) Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Del 1: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.                                                                                                                                  Del 2: Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emne har 5 stp overlapp mot PSYFY6300- tema: klinisk praksis, og 5 stp overlapp mot PSYFY6300- tema kultur og identitet.