EPN

MAPFY4200 Psykomotorisk fysioterapi - individuelle tilnærminger Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychomotor Physiotherapy - Individual Approaches
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er å utvikle studentens handlingskompetanse i individuelt tilpasset psykomotorisk fysioterapi. Sentralt i emnet er studentens behandlingsferdigheter, hvor kroppslige og verbale tilnærmingsmåter skal utfylle hverandre. Dagens sykdomsbilde viser en stadig større andel pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Emnet fokuserer på pasientrettet behandling og hva bedring kan være for denne pasientgruppen. Det fokuseres også på kropp og sinn dualisme. Fysioterapeutens rolle i psykisk helsearbeid belyses gjennom observasjonspraksis.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Emne MAPFY4100 må være bestått.

Det forutsettes at studenten har tilgang til et praksissted/eget arbeidssted hvor de kan behandle pasienter med psykomotorisk fysioterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for og drøfte behandling etter prinsipper for psykomotorisk fysioterapi 
 • drøfte sentrale aspekter ved pasientrettet behandling
 •  kritisk vurdere kroppslige aspekter ved psykiske lidelser 

 Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi på en selvstendig måte i klinisk praksis
 • kritisk vurdere og anvende ulike behandlingstilnærminger tilpasset den enkelte pasient
 • analysere og vurdere individuelle behandlingsprosesser

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • analysere faglige problemstillinger knyttet til psykomotorisk fysioterapi
 • formidle faglige vurderinger til aktuelle samarbeidspartnere og bidra konstruktivt i tverrfaglig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, omvendt undervisning (flipped classroom), veiledet ferdighetstrening, og studentaktive læringsformer i form av gruppearbeid, seminarer og presentasjoner. Emnet er samlingsbasert.

Studenten skal utøve psykomotorisk fysioterapi på pasienter ved eget arbeidssted/praksissted.

Praksisperiode 1 starter etter 2. samling i emne MAPFY4100 og avsluttes i dette emnet. I tillegg skal studenten ha 3 dager observasjonspraksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

Arbeidskrav som godkjennes av praksisveileder:  

 • gjennomført minimum 20 timer gruppeveiledning
 • gjennomført 80 pasientbehandlinger
 • individuell journal etter gitte kriterier

Arbeidskrav som godkjennes av faglærer: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening og timeplanlagte seminar - og gruppearbeid, samt gruppeveiledning.
 • 3 dager observasjonspraksis og individuelt refleksjonsnotat basert på erfaringer fra praksis, inntil 700 ord

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Vurderte praksisstudier.                                                                                                               

Del 2) Individuell prosjekteksamen, i form av et gitt tema som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: inntil 3000 ord.

Del 1 og del 2 gjennomføres uavhengig av hverandre.

Ny eksamen: Del 2 Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

 Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Del 1) Bestått/ikke bestått                                                                                                                           

Del 2) Gradert skala A-F

Gradert skala kommer til uttrykk på vitnemålet, basert på del 2.

Sensorordning

Del 1: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.                                                                                                                          Del 2: Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emne har 5 stp overlapp mot PSYFY6100 - tema: behandling, og 5 stp overlapp mot PSYFY6200 - tema: klinisk praksis.