EPN

MAPFY4100 Psykomotorisk fysioterapi - undersøkelse og behandling Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychomotor Physiotherapy - Examination and Treatment
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å utføre undersøkelse og faglige vurderinger etter prinsipper for psykomotorisk fysioterapi. Undersøkelsen legger til grunn en forståelse av kroppen som stedet for erfaring og en samspillende helhet. Det innebærer at lokale kroppslige plager vurderes i lys av hele kroppens muskulære spenninger og bevegelighet, samt pasientens historie og nåværende situasjon. Emnet gir et praktisk og teoretisk grunnlag for psykomotorisk fysioterapi. Praksisperiode 1 påbegynnes i dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Det forutsettes at studenten har tilgang til et praksissted/eget arbeidssted hvor de kan behandle pasienter med psykomotorisk fysioterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for og drøfte prinsipper i psykomotorisk kroppsundersøkelse   
 • tolke funn fra undersøkelsen i lys av pasientens historie og relevant litteratur (klinisk resonnering)
 • drøfte aspekter ved klinisk resonnering
 • vurdere relevante behandlingstiltak
 • drøfte ulike kroppsforståelser   

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre hel kroppsundersøkelse etter prinsipper for psykomotorisk fysioterapi og gjøre en faglig vurdering av funn og pasientens problem.
 • utforske hvilken betydning plager og symptomer kan ha for den enkelte pasient
 • utforske relevante behandlingstiltak i samspill med pasienten

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • analysere og vurdere sammensatte kliniske problemstillinger og foreslå relevante tiltak
 • formidle selvstendige faglige vurderinger av undersøkelser og behandlingsforløp basert på prinsipper for psykomotorisk fysioterapi   

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, omvendt undervisning (flipped classroom), veiledet ferdighetstrening, og studentaktive læringsformer i form av gruppearbeid, seminarer og presentasjoner. Emnet er samlingsbasert.

Studenten skal utøve psykomotorisk fysioterapi på pasienter ved eget arbeidssted/praksissted.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening og timeplanlagte seminar - og gruppearbeid, samt veiledning av egen praksis i gruppe

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, omfang 20 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emne har 10 stp overlapper mot PSYF6100 psykomotorisk fysioterapi og ulike perspektiver på helse og sykdom, 20 stp - tema undersøkelse,10 stp