EPN

MANESPRA20 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 2
Studieprogram
Masterstudium i anestesisykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudier. Studiene organiseres slik at studenten primært har fokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 1 og 2, men med økende fokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 3 og 4. Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav

ANESTPRA10 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • har inngående kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • har inngående kunnskap om spesielle forhold ved ulike kirurgiske inngrep som har konsekvenser for valg og anvendelse av ulike anestesiformer, -teknikker og -medikamenter
 • har inngående kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner i situasjoner der de er truet
 • har kunnskap om ulike behandlings- og undersøkelsesmetoders påvirkning på anestesisykepleierens arbeidsmiljø

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor anestesisykepleie
 • kan arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • kan, med noe bistand, arbeide selvstendig og ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer
  • kan selvstendig administrere og evaluere forordnet anestetika og andre aktuelle medikamenter
  • kan selvstendig administrere og evaluere de vanligst brukte medikamentelle og ikke-medikamentell metoder for smertelindring
  • kan selvstendig overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
  • kan anvende anestesiapparatet og avansert medisinsk utstyr som brukes i behandlingen, bevisst og forsvarlig
  • kan identifisere akutte og problematiske situasjoner selvstendig
  • kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med noe veiledning, analysere etiske problemstillinger med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan delta aktivt i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og helselovgivningen
 • kan, med noe veiledning, bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen anestesisykepleie

Innhold

 • Anestesi til ulike aldersgrupper
 • Observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • Gjenopprettelse av vitale funksjoner etter anestesi og kirurgi
 • Postoperativ overvåking og sykepleie
 • Ansvarsforhold for medisinske rutiner og administrasjon av medikamenter
 • Arbeidsmiljø

Arbeids- og undervisningsformer

Simulering og praksisstudier med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet
 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter  
  • Simulering

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet,  studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av  studenten i løpet av praksisperioden.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden i hvert praksisemneemne. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at praksisemnet vurderes til ikke bestått. Ved ikke bestått skal hele praksisperioden tas om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått-Ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

ANESTPRA20 og MANESPRA20 er 100% overlappende. Faglig innhold er overlappende med ANESTPRA2 og MANESPRA2.