EPN

MANES5100 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder Emneplan

Engelsk emnenavn
Nurse Anaesthesia
Studieprogram
Masterstudium i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg avansert kunnskap for å kunne utøve anestesisykepleie til pasienter som skal til operasjon eller undersøkelser og som krever anestesi, og til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal tilegne seg inngående kunnskap om pasientens psykososiale og eksistensielle behov og metoder for å redusere stress og lindre lidelse.

Videre skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om aktuell forskning og kvalitetsarbeid (fagutviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid eller kvalitetskontrollarbeid) knyttet til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, og ved dette forstå betydningen av forskning og kvalitetsarbeid i klinisk anestesisykepleie. Emnet skal bidra til at studenten kan dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre anestesisykepleien.

Studenten skal utvikle et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og skal kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve anestesisykepleie, lede eget fag og arbeide i team. Kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres inngår også i emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om anestesisykepleiers funksjon og ansvar i helsevesenet og samfunnet

 • har inngående kunnskap om kvalitetsarbeid, herunder metoder for kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll

 • har avansert kunnskap om hvordan anestesi kan oppleves og påvirker pasienten

 • har avansert kunnskap om svikt i pasientens grunnleggende behov

 • har kunnskap om sykepleiens etikk og ulike etiske retningslinjer

 • har avansert kunnskap om faglige og etiske utfordringer i anestesisykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om pasientens opplevelse av anestesi, kirurgisk behandling og undersøkelser

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om anestesi og analgesi

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om helt og delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap

 • kan, med noe veiledning, kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor anestesisykepleie, både med spesialister og til allmenheten

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Innhold

 • Anestesisykepleie i et historisk perspektiv.
 • Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder.
 • Faglige og etiske utfordringer i anestesisykepleien.
 • Forebygging av pre-, per- og postanestetiske komplikasjoner.

Pasientens opplevelser, reaksjoner og behov når de får anestesi:

 • Preanestetisk vurdering og risikovurdering.
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, simulering, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

Studieroppgave 1 - Regional anestesi. Den våkne pasienten

 • Studenten utarbeider problemstilling selv.
 • Utføres individuelt.
 • Omfang: 3000 ord (+/- 20 prosent).   
 • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Besvarelsen skal skrives i henhold til  Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.
 • Studenten får skriftlig tilbakemelding fra lærer.

Studieoppgave 2 - Generell anestesi

 • Studenten utarbeider problemstilling selv.
 • Utføres individuelt.
 • Omfang: 3000 ord (+/- 20 prosent).
 • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Besvarelsen skal skrives i henhold til   Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering 
 • Studenten får skriftlig og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra lærer.

Refleksjonsnotat

 • Om et aktuelt tema
 • Utføres individuelt
 • Omfang

Deltakelse i obligatoriske aktiviteter

 • Simulering
 • Gruppearbeid
 • Seminar

Vurdering og eksamen

Skriftlig fordypningsoppgave utført individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal bestå av en prosjektbeskrivelse for enten et forskningsarbeid eller et kvalitetsarbeid basert på en litteraturgjennomgang og skal utarbeides i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i kapitelet om vurdering i programplanen.

Studenter som velger å lage en Systematisk oversikt (Systematic Review) i fordypningoppgaven (prosjektbeskrivelsen), og planlegger å bruke denne videre i masteroppgave, må være minimum 2 studenter som skriver oppgaven sammen, på grunn av metodekrav.

Det avsettes fem skriveuker til arbeidet med oppgaven.

Det gis fire timer veiledning per oppgave.Ved stryk gis det tilbud om to nye veiledningstimer.

Omfang: 5000 ord (+/- 20 prosent).

Oppgavens tittel vil framkomme på karakterutskriften.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Ved gruppeeksamen gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Ved karakteren F kan studenten(e) levere omarbeidet versjon av oppgaven 1 gang.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav én sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

ANEST6100 og MANES5100 er 100% overlappende.