EPN

MAMUS4100 Fysioterapi for muskelskjelettskader, sykdommer og plager - del 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Therapy for Musculoskeletal Conditions - Part 1
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Dette emnet omfatter nyere kunnskap innen de vanligste muskelskjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) i et livsløpsperspektiv fra barn til eldre. Emnet undervises etter den kunnskapsbaserte praksismodellen med integrering av teoretisk og forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring, pasientens preferanser og kontekstuelle faktorer. Det vektlegges kritisk vurdering av dagens undersøkelses- og behandlingsmetoder, av organisering og kvalitet på helsetjenester, og av fysioterapeuters rolle i tverrfaglig samarbeid og samhandling. Emnet omfatter også undervisning om implementering av dokumentert kunnskap og om fysioterapi i fremtidens primærhelsetjeneste, for eksempel fysioterapeuters oppgaver i oppfølgingsteam og primærhelseteam.    

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere nyere kunnskap om de vanligste MUSSP
 • kan kritisk vurdere dagens undersøkelses- og behandlingsmetoder, inkludert bruk av standardiserte instrumenter for de mest vanlige MUSSP
 • kan kritisk vurdere organisering og kvalitet av helsetjenester, og fysioterapeuters rolle i tverrfaglig samarbeid og samhandling
 • kan redegjøre for kunnskap om arbeid og MUSSP, og kritisk vurdere dagens tiltak for å fremme arbeidsdeltakelse og hindre langvarig sykefravær 
 • kan redegjøre for implementeringsmetoder for godt dokumentert kunnskap

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke den kunnskapsbaserte praksismodellen i analyse av de mest vanlige MUSSP
 • anvende og kritisk reflektere over nyere kunnskap om de vanligste MUSSP
 • anvende og kritisk reflektere over bruk av standardiserte instrumenter i klinisk praksis
 • anvende og kritisk reflektere over nyere kunnskap om arbeid og muskelskjeletthelse
 • implementere godt dokumentert kunnskap i praksis

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle oppdatert fagkunnskap til samarbeidspartnere og befolkningen
 • bidra til å øke kvalitet ved dagens helsetjenester
 • bidra til å fremme arbeidsdeltakelse og hindre langtidssykefravær

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeidsformene består av forelesninger, omvendt undervisning, seminarer, presentasjoner, gruppearbeid og selvstudier. Presentasjoner på seminarer er viktige for å understøtte læringsprosessen og formidlingsevne etter endt emne. Undervisningen organiseres i 2 samlinger à 5 dager.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Gruppearbeid (2-3 studenter), med innlevering av skriftlig gruppeoppgave. Omfang: 1000 ord (+/- 10)
 •  Innlevering av skriftlig tilbakemelding på en annen gruppes oppgave

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over to uker. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAFYS4000 Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi, 20 stp.