EPN

MAMO1100 Innføring i modeller og beregninger Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to modeling and computing
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i modellbegrepet, og forklarer hvordan vi bygger, implementerer og analyserer modeller knyttet til ingeniørfaglige problemstillinger. Emnet gir studentene trening i å utforske modeller gjennom bruk av analytiske og numeriske metoder, statistisk tankemåte, samt programmering og visualisering av resultater. Temaene som tas opp skal forberede og motivere studentene til videre studier innen «vitenskapelige beregninger», «statistiske og datadrevne metoder», samt «matematikk og fysikk».

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • Forklare hva som menes med en matematisk modell.
 • Gi eksempler på bruksområder for matematiske modeller.
 • Gjøre rede for hvordan modeller utvikles og forbedres gjennom modelleringssyklusen.
 • Gjøre rede for ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområde.
 • Kjenne til forskjellen på en deterministisk simulering og probabilistisk simulering.
 • Kjenne til standard visualiseringsteknikker.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Oversette et utvalg av modeller fra naturlover og beskrivelser til matematiske ligninger.
 • Bruke Python-programmering til å implementere modellene på datamaskin.
 • Bruke utforskende metode til å skaffe seg kunnskap om matematiske modeller.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Lese og forstå tekster som tar for seg enkle matematiske modeller.
 • Overføre praktisk problemer til matematisk form.
 • Forklare og bruke grunnleggende numeriske algoritmer
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Forelesninger vil være basert på gjennomgang av nytt stoff, samt diskusjoner og refleksjoner. Øvingene kombinerer bruk av blyant og papir og regneverktøy på datamaskin under veiledning av faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappevurdering som består av to gruppeinnleveringer. Hver gruppe skal bestå av to til fem studenter, og hver gruppeoppgave leveres som en rapport på 5-10 sider samt muntlig presentasjon.

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Ved ny eller utsatt eksamen kan en annen eksamensform bli benyttet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.