EPN

MAKLI4200 Praktisk etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Ethics
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og grunnleggende verdier i sykepleie. Undervisningen omfatter etiske teorier og sentrale etiske problemstillinger som er av betydning for å lindre lidelse og opprettholde og verne om pasientens verdighet i sårbare livssituasjoner. Emnet vil gi studentene en fordypet forståelse for hvordan etikken er innvevd i pasienters (og pårørendes) helse i ulike kliniske kontekster. Tematikken vil relateres til kulturelle- og samfunnsmessige perspektiver og søkes forstått i et mangfoldsperspektiv.

Hensikten med emnet er videre å belyse betydningen av sykepleierens internaliserte verdier og evne til å ta beslutninger som forutsetning for å utøve en etisk fundert og verdighetsbevarende pasientomsorg. Temaer som tas opp er dilemma knyttet til spørsmål om liv og død, prioriteringer i helsetjenesten og økende bruk av velferdsteknologi.

Emnet skal dyktiggjøre studenten i argumentasjon og beslutningstaking på avansert nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført MAKLI4100 Klinisk forskning og fagutvikling.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap og ha autorisasjon som sykepleier

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan kritisk vurdere ulike etiske retninger og teorier
 • kan vurdere sykepleiens verdigrunnlag og betydning av dens anvendelse for etisk praksis
 • kan drøfte dilemmaer knyttet til sårbarhet, verdighet og krenkelse, makt og avmakt
 • kan vurdere og anvende etiske prinsipper som autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet
 • kan vurdere moralske dyder, faglig skjønn og moralsk dømmekraft
 • kan kritisk vurdere utvalgte refleksjons- og beslutningsmodeller innen ulike etiske retninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan argumentere for grunnleggende verdier og etisk tenkning i vurderinger og beslutninger i utøvelse av sykepleie
 • kan identifisere pasienters og pårørendes sårbarhet for å opprettholde verdighet, frihet og autonomi
 • kan anvende beslutningsteori i etisk argumentasjon for å identifisere og analysere komplekse etiske problemstillinger og dilemma
 • kan gjenkjenne moralsk stress i sykepleiens praksis og vurdere påvirkende og forebyggende faktorer
 • kan anvende forskning for å underbygge etisk argumentasjon
 • kan kommunisere og argumentere ut ifra et profesjonsetisk ståsted i tverrfaglig samarbeid
 • kan anvende beslutningsteorier og arbeidsmetoder som benyttes i klinisk praksis og i etikk- komiteer (KEK)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk og selvstendig over etiske spørsmål på en systematisk måte
 • kan møte pasient og pårørendes sårbarhet ved helsesvikt på en etisk forsvarlig måte
 • kan se betydningen av og kan reflektere over verdier og egen personlig dannelse for utøvelse av etisk praksis
 • kan vurdere og kontekstualisere forhold som legale rammer, kultur- og samfunnsspesifikke faktorer har betydning for etiske vurderinger og beslutninger
 • kan formidle et selvstendig arbeid om etiske dilemmaer og problemstillinger fra egen klinisk praksis
 • kan bidra til nytenkning i etiske spørsmål og anerkjenner eget ansvar for å sikre etiske beslutninger til beste for pasient, pårørende og personale

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, gruppearbeid, øvelser og selvstudier.

Det legges vekt på dialog og refleksjon og å løfte frem temaer som studentene ut fra egen erfaring ønsker å drøfte.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Skriftlig oppgave med muntlig fremlegg. Gruppe på 3-4 studenter. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %). Dokumentasjon av selvvalgt litteratur: 350 sider. Muntlig framlegg av oppgaven for medstudenter og lærer(e). Hverandrevurdering og tilbakemelding fra lærer.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, over 3 dager. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MASYK4510