EPN

MAIKT-SLI Digital skoleutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital School Development
Studieprogram
Masterstudium i digitalt læringsdesign
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom arbeidet med emnet skal studentene opparbeide innsikt i teori om strategi og strategiutvikling knyttet til digital teknologi. De skal oppnå tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede og delta i arbeidet med skoleutvikling knyttet til utvikling og bruk av digital teknologi for en skole eller annen organisasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om skoleutvikling, strategi og strategiutvikling knyttet til digital teknologi
 • kan anvende kunnskap om skoleutvikling, strategi og strategiutvikling i ulike organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor strategisk ledelse og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med å utvikle strategier og strategiske plan i forhold til utvikling og bruk av digital teknologi for ulike organisasjoner
 • kan bruke relevante metoder og teorier for å analysere organisasjoners digitale situasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på området
 • kan kommunisere om problemstillinger innen digital skoleutvikling både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning innen digital skoleutvikling

Innhold

Studentene vil arbeide teoretisk og praktisk med følgende emner:

 • Organisasjoner og organisasjonsteori relatert til utvikling og bruk av digital teknologi
 • Strategier og planer
 • Demokrati og handlekraft i digital skoleutvikling
 • Teknologistøtte til planlegging og rapportering

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene varierer mellom forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Studentene forventes å lese pensum på egen hånd. Forelesningene vil utdype og presentere ulike perspektiver på temaer i pensum. I tillegg til forelesninger er arbeidsformene diskusjoner og øvingsoppgaver. Studentene skal gjennomføre en større utviklingsoppgave knyttet til emnets tema i valgt organisasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er knyttet til arbeidet med utviklingsoppaven:

 • Valg og beskrivelse av organisasjon, med begrunnelse (500 ord +/- 10%)
 • Beskrivelse av visjoner, strategier og mål for utviklingsoppgaven (1000-1500 ord)
 • Skriftlige og muntlige kommentarer til medstudenters besvarelser (3-500 ord / 5 minutter)

Vurdering og eksamen

Studenten skal dokumentere en oppgave knyttet til digital skoleutvikling i valgt organisasjon. Oppgaven skal dokumenteres i en individuell rapport på mellom 2000 og 4000 ord. Den skal dokumentere den valgte organisasjonens behov, begrunne valg av tiltak ut fra pensum i emnet, vurdere realismen i tiltakene og til slutt reflektere over egen læring.

Rapporten fra utviklingsoppgaven vil danne grunnlag for vurdering. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Ved stryk kan revidert rapport leveres til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter. Karakteren F brukes ved ikke bestått.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.