EPN

MAIKT-OP Programmering i skolen Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming in Schools
Studieprogram
Masterstudium i digitalt læringsdesign
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom emnet skal studentene utvikle forståelse for algoritmisk tenking og programmering. De skal videre opparbeide tilstrekkelig kompetanse i programmering til at de ut fra en kravspesifikasjon kan utvikle enkle læremidler i et valgt programmeringsspråk og undervise i programmering i grunnskolen. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om algoritmisk tenkning og dennes plass i læreplaner i grunnskolen
 • har inngående kunnskap om programmeringsprinsipper som løkker, tester, variabler, funksjoner og objekter i valgt programmeringsspråk

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering
 • kan tolke en kravspesifikasjon og arbeide selvstendig og i grupper med problemløsning i programmering
 • kan gjennomføre et avgrenset programmeringsprosjekt selvstendig og i gruppe
 • kan lese og kommentere generell programlogikk i ulike programmeringsspråk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende algoritmisk tenkning i ulike fagområder i skolen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen utvikling av programvare
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger innen programmering

Innhold

 • Programmering av fysiske objekter og roboter
 • Programmering som fag i skolen
 • Pseudokode, flytdiagram og skrittvis forfining
 • Sekvenser, valg og løkker
 • Datastrukturer
 • Koding av nettsider

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet inngår forelesninger og øvingsoppgaver. Studentene skal i tillegg gjennomføre et større programmeringsarbeid, basert på en kravspesifikasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Se felles regler for arbeidskrav i programplanen.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i dette emnet:

Studentene skal i grupper (hver på 3-5 deltakere) gjennomføre et større programutviklingsprosjekt basert på en kravspesifikasjon. Oppgaven skal utvikles med pseudokode, flytdiagram og skrittvis forfining og være godt kommentert. Oppgaven består av to individuelle oppgaver og tre fellesoppgaver:

 • Individuelle oppgaver:
  • Grov pseudokode for hele programmet (150-450 ord)
  • Ferdig program for minst et programelement (150-450 ord)
 • Gruppeoppgaver:
  • Felles pseudokode og flytdiagram for hele prosjektet (150-450 ord)
  • Felles plan for arbeidsfordeling og tidsmessig gjennomføring (300-600 ord)
  • Kjørbart program og kommentert programkode

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en individuell 4-timers skriftlig eksamen under tilsyn, samt vurdering av en rapport om arbeidet med programmeringsprosjektet etter nærmere kriterier (se under Arbeidskrav). Rapporten skal inneholde en fellestekst fra hver gruppe (2000-4000 ord), samt en individuell tekst (200-400 ord) fra hver student som redegjør for eget bidrag i prosjektarbeidet.

Endelig karakter fastsettes slik: individuell 4-timers skriftlig eksamen under tilsyn teller 60 %, rapport fra programmeringsoppgave teller 40 %. Begge elementer av eksamen må være bestått for at kandidaten skal få bestått karakter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Dersom studenten får ikke bestått på den ene av disse to eksamensdelene, så er det kun den aktuelle delen som må tas opp igjen. Dersom studenten får ikke bestått på rapporten, kan rapport fra ordinær eksamen omarbeides.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk

Ved begge eksamener benyttes bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter. Ved ikke bestått benyttes karakteren F.

Sensorordning

4-timers skriftlig eksamen blir vurdert av en ekstern og en intern sensor. Rapporten fra programmeringsprosjektet blir vurdert av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til universitetets retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.