EPN

MAHELPRA10 Praksisstudier i helsesykepleie Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies for Public Health Nursing Students
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på helsesykepleiers arbeid på befolknings-, gruppe- og individnivå med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Studenten videreutvikler sin kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset samhandling med brukere av tjenestene på ulike nivåer. I tillegg inngår tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisstudiet er fordelt over 11 uker, hvorav en uke er undervisning ved studiestedet, og 10 uker er veiledet praksis ute i en kommune eller bydel. Praksisstudiene gjennomføres på aktuelle arenaer, fortrinnsvis innenfor helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Praksisperiodene er fordelt over to semestre; fire uker i andre semester og seks uker i tredje semester. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for helsesykepleiers ansvar og funksjonsområde på befolknings-, gruppe- og individnivå   
 • kan drøfte betydningen av helsesykepleiers ansvar innenfor tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid  
 • kan kritisk vurdere og analysere vitenskapelige teorier og metoder knyttet til barn, unge 0-20 år og deres familie/omsorgsgivere 
 • kan drøfte etikk relatert til fagutøvelsen

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskapsbasert praksis og arbeide selvstendig innenfor helsesykepleiers ansvarsområder, på helsestasjon, i skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom 
 • kan identifisere behov for veiledning, rekvirere og administrere prevensjonsmidler, herunder langtidsvirkende prevensjonsmidler 
 • kan anvende pedagogiske metoder og helsekommunikasjon på befolknings-, gruppe- og individnivå, samt vurdere bruken av ulike pedagogiske tilnærminger   
 • kan anvende relevante metoder for å kartlegge og vurdere barn og unges helse, på individ-, gruppe- og befolkningsnivå, og iverksette tiltak etter behov
 • kan bidra i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder dokumentasjons- og meldeplikt
 • kan anvende   relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser i veiledning og samhandling med barn, unge og familie/omsorgsgivere  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over, samt håndtere etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen på befolknings-, gruppe og individnivå  
 • kan analysere, reflektere og justere egen praksis basert på eksisterende kunnskap og veiledning  
 • kan identifisere behov for, og ta initiativ til, kvalitetssikring og forbedring innenfor helsesykepleiertjenesten  
 • kan bidra til å ivareta barn, unge og deres familie/omsorgsgiveres autonomi, og støtte de i å ta informerte helsevalg på individ-, gruppe- og systemnivå 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformer består av veiledete praksisstudier med tilrettelagte læresituasjoner. I tillegg inngår undervisningsformer som forelesning, muntlige og skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), seminarer, ferdighetstrening og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • minimum 90 % deltakelse i praksisstudiet
 • studenten har utarbeidet en individuell plan for praksisperioden basert på læringsutbyttene i emnet
 • skriftlig oppgave individuell eller i gruppe inntil 2-3 studenter, inntil 1500 ord 

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier, med midt- og sluttvurdering

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått. 

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. Fravær over 10 % medfører at emnet vurderes til «Ikke bestått».

Sensorordning

I andre periode av praksisstudier gjennomføres det midt- og sluttvurdering med student og praksisveileder. Kontaktlærer deltar vanligvis ved midtvurdering og ellers ved behov. Varsel om fare for ikke bestått må gis studenten senest tre uker før avsluttede praksisstudier. Endelig vedtak om «Bestått/ Ikke bestått» fattes av universitetet. Det er tilknyttet ekstern tilsynssensor til emnet.

Emneoverlapp

100 % overlapp med HELPRA1 Kliniske studier