EPN

MAHELPRA10 Praksisstudier i helsesykepleie Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies for Public Health Nursing Students
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Omfang
20 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på helsesykepleiers arbeid på befolknings-, gruppe- og individnivå med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Studenten videreutvikler sin kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset samhandling med brukere av tjenestene på ulike nivåer. I tillegg inngår praktisk samhandling og samarbeid med kollegaer og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Praksisstudier i helsesykepleie foregår på aktuelle arenaer for helsesykepleie i kommunen/bydelen, fortrinnsvis innenfor helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Undervisning ved studiestedet, samt 10 uker praksisstudier som er veiledet, er fordelt over to semestre i en kommune/bydel; fire uker i første semester og seks uker i andre semester.  

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan kritisk vurdere helsesykepleiers ansvar og funksjonsområde på befolknings-, gruppe- og individnivå 
 • kan vurdere helsesykepleiers rolle innenfor tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan analysere hvordan man med utgangspunkt i folkehelse på befolkningsnivå i praksis kan tilpasse tjenesten til den enkelte bruker

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innenfor helsesykepleiers ansvarsområde på helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • kan tilpasse kommunikasjon på befolknings-, gruppe- og individnivå samt vurdere bruken av pedagogiske tilnærminger
 • kan analysere og vurdere behov for å henvise til aktuelle samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere etiske prinsipper i yrkesutøvelsen på befolknings-, gruppe og individnivå
 • kan analysere og reflektere over egen fagutøvelse basert på veiledning
 • kan anvende kultursensitiv tilnærming til barn, unge og deres familier
 • kan ta initiativ til kvalitetsforbedring innenfor tjenesten

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformer består av veiledete praksisstudier med tilrettelagte læresituasjoner. I tillegg inngår undervisningsformer som forelesning, muntlige og skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), seminarer, ferdighetstrening og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • minimum 90 % deltakelse i praksis
 • studenten utarbeider en individuell plan for praksisperioden basert på læringsutbytter i emnet
 • skriftlig oppgave individuell eller i gruppe inntil 2-3 studenter, inntil 1500 ord 

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier, med midt- og sluttvurdering

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått. 

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. Fravær over 10 % medfører at emnet vurderes til «Ikke bestått».

Sensorordning

I andre periode av praksisstudier gjennomføres det midt- og sluttvurdering med student og praksisveileder. Kontaktlærer deltar vanligvis ved midtvurdering og ellers ved behov. Varsel om fare for ikke bestått må gis studenten senest tre uker før avsluttede praksisstudier. Endelig vedtak om «Bestått/ Ikke bestått» fattes av universitetet. Det er tilknyttet ekstern tilsynssensor til emnet.

Emneoverlapp

-