EPN

MAHEL4200 Familiens helse - Barn 0-5 år Emneplan

Engelsk emnenavn
The Health of th Family - Children 0-5 years
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på barn i alderen 0-5 år og deres omsorgspersoner på befolknings-, gruppe- og individnivå. Barnets utvikling, familie og hjem, samt andre arenaer som påvirker oppvekstmiljø står sentralt. Aktuelle beskyttelses- og risikofaktorer knyttet til barnet og familiens hverdag tematiseres. Sentrale teorier og metoder, samt veiledningskompetanse som inngår i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet, vektlegges.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan kritisk vurdere helsesykepleiers funksjon, ansvarsområder og arbeidsoppgaver overfor sped- og småbarn og deres omsorgspersoner på befolknings-, gruppe og individnivå
 • kan analysere barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker utviklingen
 • kan kritisk vurdere ulike former for veiledning

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vurdere og anvende relevant kunnskap, teorier og metoder for helsefremmende og forebyggende arbeid på befolknings-, gruppe og individnivå i arbeidet med barn 0-5 år og deres omsorgspersoner
 • kan analysere og vurdere barns generelle utvikling, faktorer som påvirker utviklingen, samt behov for videre tiltak eller henvisning
 • kan vurdere og begrunne ulike veiledningsformer og pedagogiske metoder i møte med barn og omsorgspersoner

 Generell kompetanse  

 Studenten

 • kan analysere og anvende kunnskapsbasert metode innenfor helsestasjonsarbeidet
 • kan analysere og anvende etiske prinsipper i refleksjon over dilemmaer i fagutøvelsen
 • kan anvende kultursensitiv tilnærming til barn og deres familier

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, muntlige og skriftlige oppgaver med framlegg (individuelt eller i gruppe), seminarer, eventuelt ferdighetstrening og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse på ferdighetstrening, seminarer og timeplanlagt gruppearbeid
 • skriftlig oppgave på inntil 1500 ord i gruppe på maks 5 studenter med muntlig presentasjon av oppgaven

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Omfang: inntil 2000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer vurderer hver besvarelse. Tilsynssensor vurderer eksamensoppgaven og sensorveiledning

Emneoverlapp

-