EPN

MAHEL4100 Folkehelse på befolknings-, gruppe- og individnivå Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health Nursing on Population, Group and Individual Level
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet tar utgangspunkt i sentrale teorier og metoder innen folkehelsevitenskap. Fagområdets historie og plass i dagens samfunn er sentralt. Forankring i helsepolitiske føringer, rammebetingelser og lovverk som er sentrale for helsesykepleiers fagutøvelse. Helsesykepleiers helsefremmende og forebyggende innsats for barn, unge og deres familier på befolknings, - gruppe- og individnivå bygger på kunnskapsbasert praksis (forskning, empiri og brukerperspektiv i like deler).

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan kritisk vurdere teorier i helsefremmende og forebyggende arbeid på befolknings- , gruppe- og individnivå
 • kan drøfte helsesykepleiers funksjon og ansvarsområder samt kan identifisere profesjonens rolle i samfunnet
 • kan vurdere kunnskap om samfunnets forvaltningsnivå og beslutningsprosesser som har betydning for fagutøvelsen
 • kan analysere ulike kulturers betydning i helsefremmende- og forebyggende arbeid

Ferdigheter 

Studenten

 • kan planlegge og kritisk vurdere fagutøvelsen i et folkehelseperspektiv
 • kan anvende relevante teorier og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan finne fram til og anvende relevant kunnskap

Generell kompetanse  

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å analysere faktorer i samfunnet som påvirker folkehelsen
 • kan analysere og vurdere kvalitetssikring i helsefremmende og forebyggendearbeid
 •  kan anvende og vurdere etiske perspektiv som utgangspunkt ved kritisk refleksjon i fagutøvelsen
 • kan anvende relevante lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, muntlige og skriftlige oppgaver med framlegg (individuelt og i gruppe), seminarer, ferdighetstrening og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse på ferdighetstrening, seminarer og timeplanlagt gruppearbeid
 •  skriftlig oppgave på inntil 1500 ord i gruppe på maks 5 studenter med muntlig presentasjon av oppgaven

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer vurderer hver besvarelse. Tilsynssensor vurderer eksamensoppgaven og sensorveiledning.  

Emneoverlapp

-