Emneplan forMAERGD5900 Masteroppgave

Innledning

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig og veiledet forskningsarbeid basert på en empirisk undersøkelse eller en drøfting av perspektiver innen hverdags- og/eller arbeidsliv. Den kan være et frittstående arbeid eller inngå som et avgrenset, men selvstendig del av et pågående prosjekt. Masteroppgaven skal være vitenskapelig artikkel og en kappe hvor enkelte deler av artikkelen skal settes inn i en sammenheng og utdypes.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i første og andre studieår må være bestått før studenten får tildelt veileder på masteroppgaven. Studenter som venter på sensur på ny/utsatt eksamen, kan delta på startseminar og begynne med planlegging av oppgaven. Etter at eksamen er bestått blir veileder oppnevnt.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap om relevant forskning, teorier og metoder av viktighet for å arbeide med et avgrenset ergoterapeutisk forskningsspørsmål innen hverdags- og/eller arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

  • kan utvikle et forskningsdesign i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer og gjennomføre analyser på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene

Generell kompetanse

Studenten kan

  • utforme, igangsette og gjennomføre mindre forskningsprosjekter
  • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
  • formidle resultater av egen og andres forskning til spesialister og allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer og veiledning.

Ved starten av 3. studieår samles studentene til startseminar hvor fokus er på prosjektbeskrivelsene. Studentene skal presentere sitt forslag til beskrivelse og får tilbakemelding fra veiledere/faglærere og medstudenter. På bakgrunn av dette kan det bli aktuelt å arbeide videre med prosjektbeskrivelsen. Denne skal leveres i løpet av den påfølgende uken og er grunnlaget for første veiledning.

Studentene skal ha fått tildelt veileder senest 3 uker etter at prosjektbeskrivelsen er levert. Veilederoppnevning forutsetter at alle eksamener i 1. og 2 år er bestått; jfr. regel om progresjon. Student og veileder inngår en skriftlig avtale som regulerer ansvars- og rettighetsforhold, tidsrammer og tilgjengelighet. Veileder skal godkjenne den endelige prosjektbeskrivelsen.

Veiledning er viktig i hele skriveprosessen for å sikre beslutninger om formulering av forskningsspørsmål, kvaliteten av datainnsamling og dataanalyse og å sikre at prosjektet er i henhold til forskningsetiske konvensjoner. Studenten har krav på inntil 25 timer veiledning hvorav to av timene er knyttet til arbeidet med prosjektbeskrivelsen.  

Det arrangeres 4 seminarer à 1 dag i tillegg til startseminaret. Studentene får her mulighet til å diskutere sitt prosjekt og få tilbakemelding fra medstudenter og veiledere/faglærere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

1) Det kreves obligatorisk tilstedeværelse på seminarene.

Det kreves 80 prosent tilstedeværelse på masterseminarene. Dersom kravet ikke er tilfredsstilt, vil det i den grad det er mulig bli stilt krav til arbeid som kan kompensere for fraværet. Dersom det ikke er mulig, må studenten gå ned til neste kull.

2) Studenten må møte til to veiledningstimer for å kvalitetssikre arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

Veileder skal vurdere det planlagte prosjektet, prosjektbeskrivelsen og andre viktige sider av masterarbeidet sammen med studenten i startfasen.

Arbeidskravene må være godkjent før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Vurdering og eksamen

Vurderingsinnhold:       Læringsutbyttene

Vurderingsform:           Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen

Masteroppgaven skal være utformet som en vitenskapelig artikkel på inntil 20 sider. Kappen kan ha et omfang på inntil 60 sider. Artikkelen kan skrives på norsk eller engelsk.

For å kunne fremstille seg til muntlig eksamen må masteroppgaven være vurdert til A-E. Muntlig eksamen er på inntil 60 minutter og kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Studenten kan velge norsk eller engelsk til muntlig eksamen uavhengig av hvilket språk masteroppgaven er skrevet på.

Sensur på den skriftlige delen kan påklages i samsvar med universitets- og høgskolelovens § 5-3. Dersom ny sensur fører til endret karakter, må studenten fremstille seg til ny muntlig eksamen.

For bestemmelser om ny/utsatt eksamen vises til OsloMets forskrift om studier og eksamen § 5-6.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Masteroppgaven får karakter som kan justeres ett trinn opp eller ned etter muntlig eksamen.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor for alle studentene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Master Thesis
Studieprogram
Høst: Masterstudium i ergoterapi
Omfang
60 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i ergoterapi
Emnehistorikk