Emneplan forMAERGD4200 Vitenskapsteori og etikk

Innledning

Emnet omhandler ulike vitenskapsteoretiske retninger med fokus på temaer med spesiell relevans for helsefagene som kunnskaps- og virksomhetsområde. Sentrale temaer er forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap, evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap, vitenskapelig realisme og konstruktivisme, og mellom holisme og reduksjonisme. Ulike menneskesyn drøftes og eksempler på ulike teoretiske innfallsvinkler til kroppen diskuteres. Emnet tar opp utfordringer for helsefaglig teori og praksis i møte med moderne vitenskap.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om de viktigste vitenskapsteoretiske tradisjoner og problemstillinger som har formet synet på kunnskap i helsefagene
  • inngående kunnskap om etiske teorier, modeller og problemstillinger som er viktige for fagområdet

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke vitenskapsteoretisk kunnskap i møte med praksisnære problemstillinger
  • analysere og drøfte kritisk ulike kilder, og anvende disse i faglige resonnement
  • identifisere og diskutere etiske problemstillinger og dilemmaer i helsefaglig arbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende, analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
  • analysere relevante fag- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • analysere forholdet mellom teoretisk kunnskap, fagutøvelse og etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom forelesninger, seminarer med studentaktive diskusjoner, gruppearbeid og selvstudier. Deler av undervisningen er samordnet med andre masterstudier ved fakultetet.    

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene.

Vurderingsform: Individuell hjemmeeksamen over tre uker. Besvarelse på 3000-3500 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Philosophy of Science and Research Ethics
Studieprogram
Høst: Masterstudium i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i ergoterapi
Emnehistorikk