EPN

MAEN5300 Forskningsmetoder og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods and Ethics
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Master's Degree Programme in Structural Engineering and Building Technology / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal fungere som en forberedelse til planlegging og gjennomføring av masteroppgaven. Det legges særlig vekt på å belyse forskningsmetoder og forskningsetiske problemstillinger som er relevante for ingeniørstudentenes planlegging og gjennomføring av en masteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om forskningsprosessen for masteroppgave
 • kunnskap om induksjon, deduksjon og abduksjon som vitenskapelige tilnærminger
 • kunnskap om struktur og innhold i vitenskapelig artikler og avhandlinger
 • kunnskap til å vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt
 • kunnskap om kjennetegn ved situasjoner som kan betraktes som plagiat og korrupsjon 
 • kunnskap om organisering og finansiering av forskning i Norge og Europa
 • kunnskap om vanlige problemer og mulige løsninger i forbindelse med gjennomføring av en masteroppgave

Ferdighet

Studenten kan:

 • anvende relevante metoder for forsknings- eller utviklingsarbeid i eget arbeid
 • anvende nettbasert søketeknologi for søk etter relevant informasjon
 • anvende relevante ressurser for å avklare og finne løsninger på etiske problemstillinger
 • bruke relevant teknologisk kunnskap og naturvitenskapelige metoder og prinsipper ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en masteroppgave
 • analysere komplekse teknologiske problemstillinger og bidra til løsninger som er nytenkende og bærekraftige

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

Skriftlig kortfattet prosjektbeskrivelse av studentens masteroppgave, ca en A4-side. Skal brukes til fordeling av masteroppgaver og må derfor være tilgjengelig for lærerkollegiet etter innlevering. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig prosjektrapport, 10 - 15 sider.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor.

Ekstern sensur brukes jevnlig.