EPN

MAELD4100 Fysioterapi for hjemmeboende eldre personer Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiotherapy for Home-dwelling Elderly People
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omfatter kunnskap om hjemmeboende eldre menneskers livssituasjon ut fra individuelle, samfunnsmessige og kulturelle perspektiver og rammer. Problemstillinger knyttet til svakstilte og utsatte grupper eldre blir spesielt vektlagt. Ulike teoretiske og analytiske perspektiver innen gerontologi og geriatri trekkes inn for å belyse hvordan eldre menneskers livssituasjon påvirker deres opplevelse, erfaringer, aktivitet og deltakelse. Det fokuseres på eldre som aktive aktører i sin hverdag og på deres egen forståelse og opplevelse av sin situasjon.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap og ha autorisasjon som fysioterapeut.

Det forutsettes at studenten har/eller skaffer seg tilgang til fysioterapifaglig arbeid med eldre personer ved gjennomføring av emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • kritisk analysere og vurdere teorier innen fysioterapi for eldre uavhengig av etnisitet
 • kritisk analysere og vurdere bevegelse, funksjon, deltakelse og helserelatert livskvalitet innen fysioterapi for eldre 
 • tolke og analysere teorier om motorisk kontroll og læring hos eldre personer

 Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende relevante teorier i analyse av bevegelse og funksjon hos eldre personer
 • anvende og kritisk reflektere over bruk av standardiserte kartleggingsinstrumenter i klinisk praksis
 • analysere og drøfte resultater fra kartlegginger av eldre personer
 • kan bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og eldres kunnskap og preferanser

 Generell kompetanse  

Studenten kan

 • kritisk reflektere over kunnskapsgrunnlaget i fysioterapi for eldre personer
 • formidle oppdatert fagkunnskap til samarbeidspartnere og befolkningen
 • identifisere og håndterer etiske dilemmaer knyttet til vurderinger og tiltak i fysioterapi

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, selvstudier, arbeidsoppgaver og veiledning. Undervisning gjennomføres samlingsbasert med 2 samlinger hver på 5 dager, hvorav 1 dag settes av til selvstudier med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer hvor studentene presenterer arbeidsoppgaver, samt på gruppeveiledning.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av et gitt tema som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. 

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med FYSEL6010 fysioterapi for eldre personer - kunnskapsgrunnlag og praksis 1, 20 stp - tema kartlegging