EPN

MABU4200 Fysioterapi for barn og unge - del 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiotherapy for Children and Adolescents - Part 2
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet bygger på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som er ervervet gjennom MABU4100. Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å anvende og kritisk vurdere ulik kunnskap som grunnlag for fysioterapitiltak tilpasset barn og unge. Emnet gir et bredt teoretisk grunnlag som basis for tiltak der forskningsbasert-, erfaringsbasert- og brukerkunnskap er integrert i utforming av intervensjoner. Familiesentrerte tjenester og tverrprofesjonelt arbeid innen helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling og habilitering, er sentralt i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

MABU4100 Fysioterapi for barn og unge - del 1, 10 stp

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan

  • gjøre rede for ulike teorier og kunnskap som grunnlag for utforming av fysioterapi tilpasset barn og unge
  • kritisk reflektere over teoretiske perspektiv og forskning som familiesentrerte tjenester er basert på
  • gjøre rede for teoretisk perspektiv og forskning som tverrprofesjonelt arbeid er basert på

Ferdigheter 

Studenten kan

  • kritisk reflektere over forhold som kan understøtte barns bevegelsesutvikling, motoriske læring og deltakelse i dagliglivets aktiviteter
  • vurdere og integrere ulike former for kunnskap i utforming og gjennomføring av tiltak for barn og unge
  • analysere og kritisk vurdere forhold som fremmer eller hemmer tverrprofesjonelt samarbeid

Generell kompetanse  

Studenten kan

  • analysere og kritisk reflektere over kunnskapsgrunnlag og praksisutøvelse i fysioterapi for barn og unge
  • formidle oppdatert fagkunnskap til samarbeidspartnere og befolkningen
  • identifisere og vurdere etiske dilemmaer knyttet til fysioterapi for barn og unge

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen er samlingsbasert med 2 ukesamlinger med 4 dager undervisning og en studiedag pr uke. Det er 4-6 uker mellom hver samling.

På samlingene veksles det mellom forelesninger og studentaktive læringsformer i form av seminarer, gruppearbeid og presentasjoner. Utover den samlingsbaserte undervisningen inngår selvstudier og arbeid med eksamensoppgaven. Studentene har i løpet av emnet tilbud om å levere inn et utkast til eksamensbesvarelsen (ca. 1000 ord). Det vil bli gitt muntlig tilbakemelding på innleverte utkast fra lærer og medstudenter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av selvvalgt tema som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med FYSBA6010 Fysioterapi for barn - kunnskapsgrunnlag og praksis 1, 20 stp, - tema tiltak og behandling