EPN

MABIO4810 Molekylærpatologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Molecular Pathology
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet danner et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne vurdere valg og utføre molekylære analyser av genetiske forandringer i kreftceller, både innen diagnostikk og forskning. Dette omfatter avanserte immunologiske, biokjemiske, celle- og molekylærbiologiske metoder. I det praktiske arbeidet benyttes et utvalg av metodene. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger videre på MABIO4110 Molekylær cellebiologi. Dette eller tilsvarende kunnskap anbefales.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i biomedisin. Emnet tilbys også som enkeltemne, med samme opptakskrav som for spesialisering i biomedisin.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan kritisk vurdere valg av materiale og metode for molekylær diagnostikk
 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger i bruk av avanserte molekylære analyser
 • kan drøfte resultater av molekylære analyser mot klinisk relevans

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan selvstendig utføre og kritisk tolke resultater fra utvalgte metoder innen molekylærpatologi
 • kan arbeide kunnskapsbasert på eget område innen diagnostikk og forskning
 • kan selvstendig vurdere molekylærpatologiske metoders egnethet i klinisk sammenheng

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan kritisk vurdere aktuelle molekylærpatologiske metoder i biomedisinsk forskning og diagnostikk 
 • kan kritisk vurdere, drøfte og formidle avansert forskningslitteratur 
 • kan bidra til å implementere molekylærpatologiske metoder i eget fagområde

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert og omfatter digitale forelesninger, digitale gruppeoppgaver og selvstudier.  I tillegg inngår en obligatorisk samling på OsloMet på ca. 3 dager som inkluderer ferdighetstrening i form av laboratoriekurs. I gruppeoppgavene inngår muntlige fremlegg der studentene får tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på sitt arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse i digital timeplanfestet undervisning
 • minimum 80 % tilstedeværelse på samling ved OsloMet

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. 2000 ord (+/- 20 prosent)

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne. For opptak til enkeltemne kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i bioingeniørfag, farmasi, bioteknologi, kjemiingeniørfag eller molekylærbiologi.  

Emneoverlapp

Ingen.