EPN

MABIO4600 Statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring Emneplan

Engelsk emnenavn
Statistics, Quality Control and Quality Assurance
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler anvendt statistikk og statistiske verktøy som brukes i biomedisinsk forskning, metodeutvikling og metodevalidering ved medisinske laboratorier. I tillegg omfatter emnet kvalitetssikringssystemer for slike laboratorier.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i biomedisin. Emnet tilbys også som enkeltemne, med samme opptakskrav som for spesialisering i biomedisin.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan begrunne valg av systemer og rutiner for kvalitetsovervåkning og kvalitetssikring av analyseprosesser
 • kan redegjøre for systemer og prosesser tilknyttet akkreditering og sertifisering av medisinske laboratorier
 • kan statistisk vurdere og etablere et referanseområde
 • kan bestemme og vurdere analysemetoders spesifisitet, sensitivitet og nøyaktighet
 • kan redegjøre for begrepene prediktiv verdi, odds ratio og ROC kurver 
 • kan redegjøre for lover og forskrifter som regulerer medisinsk laboratorievirksomhet 
 • kan forklare hvordan holdbarhetsforsøk på prøvemateriale gjennomføres 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende statistiske metoder og verktøy som tabellanalyse, variansanalyse, korrelasjon og enkel og multippel, lineær og logistisk regresjon
 • kan utføre og forklare hypotesetesting, parametriske og ikke-parametriske metoder samt korrelasjon og regresjonsanalyse
 • kan bruke en- og toveisvariansanalyser til repeterte målinger
 • kan vurdere og drøfte betydningen av preanalytiske, analytiske og postanalytiske feilkilder for analyseresultatet / analysekvaliteten
 • kan velge og anvende statistiske metoder som brukes til kvalitetssikring
 • kan planlegge og gjennomføre sammenligning av analysemetoder og vurdere tiltak
 • kan anvende avansert kunnskap om analytisk variasjon med tanke på repeterbarhet og reproduserbarhet 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan beskrive sentrale metoder for statistisk analyse og gjøre begrunnede valg av statistiske metoder til bruk i forskning og metodevalidering
 • kan diskutere og analysere faglige problemstillinger og bidra aktivt i gjennomføringen av avanserte arbeidsoppgaver knyttet til kvalitetskontroll og kvalitetssikring i laboratorier

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, digitale forelesninger, omvendt undervisning, seminarer, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Praktisk gjennomføring av oppgave i statistikk i gruppe på 3-4 studenter. Oppgaven utføres ved hjelp av relevant analyseprogram som brukes i emnet

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne. For opptak til enkeltemne kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i bioingeniørfag, farmasi, bioteknologi, kjemiingeniørfag eller molekylærbiologi.  

Emneoverlapp

Ingen.