epn-portlet

Emneplan forMABIO4300 Medisinsk bruk av stråling

Engelsk emnenavn
Medical Use of Radiation
Studieprogram
Høst: Masterstudium i biomedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i biomedisin
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter det biologiske grunnlaget for, og effekter av, medisinsk strålebruk med fokus på ioniserende stråling. Hovedvekten er på biologiske effekter og faktorer som innvirker på strålefølsomheten samt anvendelse av stråling i diagnose, screening og behandling. Etiske utfordringer for individ og samfunn blir også belyst. Emnet er obligatorisk for fordypning i CT.

Emnet gjennomføres i samarbeid med McMaster University i Canada.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. Emnet tilbys også som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om karakteristika ved strålingstyper som anvendes i medisinsk diagnostikk og behandling
 • har inngående kunnskap om strålebiologiske langtidseffekter på molekyl-, celle- og organnivå ved bruk av lave og høye doser
 • har inngående og spesialisert kunnskap om genetiske variasjoner og andre faktorer som har innvirkning på cellers strålefølsomhet
 • har inngående kunnskap om hovedteorier og modeller som brukes for estimering av strålingseffekter og langtidsbivirkninger
 • har inngående kunnskap om prinsipper for nyere strålingsbaserte teknologier, deres medisinske anvendelsespotensiale og potensielle konsekvenser for strålevern og langtidseffekter
 • har innsikt i strålevernspolitikk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt retningslinjer for strålevern

Ferdigheter

Studenten 

 • kan analysere hvordan medisinsk strålebruk influeres av teknologiske, medisinske, sosiokulturelle og politiske forhold
 • kan anvende eksisterende teorier og modeller innenfor bruk av stråling med hensyn til fortolkning av eventuelle langtidseffekter ¿

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere samfunnets utfordringer forbundet med bruk av ny teknologi som anvender ioniserende stråling
 • kan delta i diskusjoner med andre eksperter på fagområdet om valg av behandlingsteknikker og diagnostiske metoder
 • kan identifisere og drøfte etiske utfordringer relatert til medisinsk strålebruk på individ- og samfunnsnivå, herunder risikovurdering og -formidling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert og gjennomføres på engelsk. Arbeids- og undervisningsformene omfatter e-leksjoner (som inkluderer videoforelesninger og nettressurser), digitale seminarer med muntlige studentpresentasjoner og diskusjoner, gruppearbeid og selvstudier. I forbindelse med studentenes forberedelser av studentpresentasjoner, kan studentene avtale tid for veiledning med faglærer.

Nettbasert undervisning formidles og gjennomføres via OsloMets digitale læringsplattform. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Digital deltakelse på to seminarer som gjennomføres til fastsatt tid
 • Muntlig, digital presentasjon av to seminaroppgaver, i gruppe på minimum to og maksimum tre studenter.

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene.

Eksamensform: Individuell muntlig eksamen (gjennomføres digitalt), inntil 30 minutter. Studenten kan velge å gjennomføre eksamen på engelsk eller norsk. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene.