EPN

MAART5100 Emosjoner og relasjoner i kunstterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Emotions and Relations in Art Therapy
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ulike følelsesmessige og relasjonelle problemer påvirker den mentale helsen og er ofte kjernen i kunstterapibehandling. Dette emnet fokuserer på klinisk kunstterapiarbeid med klienter som har ulike psykiske utfordringer eller diagnoser. Kunstterapi foregår i en triangulær relasjon mellom en klient eller en gruppe klienter, kunsttrykket og terapeuten. Denne arbeidsalliansen består av klientens følelsesmessige bånd til terapeuten, gruppen og kunstuttrykket, samt samhandlingen om målsetning og den kunstterapeutiske prosessen. Dette emnet fokuserer spesielt på de emosjonelle og relasjonelle aspektene som påvirker kvaliteten på arbeidsalliansen, gruppedynamikken og resultatet av kunstterapien. Selvreflekterende ferdigheter og å kunne reflektere over hva som kan fremme eller hemme emosjonelle og relasjonelle aspekter i terapeutiske bindinger inngår i dette emnet. Studentene skal lære å gjenkjenne og reparere brudd i den terapeutiske relasjonen.

Studentenes egen praksis i kunstterapi, og tilhørende refleksjoner - fra et emosjonelt og relasjonelt ståsted - er kjernen av læringen i løpet av dette emnet. Dette inkluderer veiledning av studentenes kunstterapipraksis. Studentene skal lære å kjenne ulike verktøy for å måle og evaluere kvaliteten på arbeidsalliansen. De skal lære prinsippene for systematisk rapportering og case presentasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene MAART4100 Introduksjon til metoder og etikk i kunstterapi, MAART4200 Kartlegging og intervensjonsmetoder i kunstterapi og MAART4300 Kunstterapi i forebygging, behandling og rehabilitering.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunstterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan bruke prinsipper for case-studier for å beskrive og formidle praksiserfaringer
 • forstår emosjonelle og relasjonelle teorier, fenomener og problemer innenfor rammen av kunstterapi
 • kjenner til ulike forsknings- og kunstbaserte verktøy for systematiske samling og refleksjon av emosjonelle og relasjonelle data i kunstterapi

Ferdigheter

Studenten

 • kan systematisk analysere og vurdere kvaliteten på en terapeutisk allianse og tilpasse egen tilnærming i henhold til disse vurderingene
 • kjenner forskningsbaserte prinsipper for å gjenkjenne brudd og deres reparasjon i arbeidsalliansen og kan anvende dem i egen praksis
 • kan kritisk reflektere over emosjonelle og relasjonelle praksiserfaringer og finne konstruktive løsninger for utfordrende situasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle sine emosjonelle, relasjonelle og reflekterende ferdigheter i praksis ved å motta og anvende evalueringer og tilbakemeldinger fra kyndig veileder
 • kan presentere og formidle praksiserfaringer og prosesser i kunstterapi på en selvreflekterende, systematisk og rasjonell måte
 • kan fleksibelt, kreativt og konstruktivt delta i faglige refleksjoner og endre handlingsmønstre for å forbedre kvaliteten i sitt arbeid, inkludert egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger med digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, seminarer og ferdighetstrening. Emnet inkluderer 60 timer praksis.Mellom samlingene vil det være digital praksisveiledning og studentene skal jobbe med studieoppgaven som senere skal presenteres og diskuteres i grupper.

Ferdighetstrening gjennomføres i seminarer. I seminarer med profesjonelt fokus, skal studentene gjennomføre simulering av kunstterapeutiske interaksjoner for læring og refleksjon ut fra terapeutens perspektiv. I seminarer med personlig fokus skal studentene utforske og reflektere over egne kreative prosesser ut fra et deltagerperspektiv.

Praks i emnet inkluderer minst 60 timer kunstterapipraksis. Praksis kan gjennomføres både som fysiske møter og gjennom digitale arenaer, avhengig av praksiskontekst og klientgruppe. Kunstterapipaksis kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, og kan gjennomføres på egen arbeidsplass ved faglig relevans. For mer detaljerte beskrivelser av praksis, se egen plan for praksisopplæring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger•minimum 90% deltakelse i 60 timer praksis
 • individuell egenevaluering av praksisen på et gitt evalueringsskjema
 • individuell presentasjon av praksisprosess for medstudenter og lærer
 • individuelle kunstneriske responsbilder basert på praksiserfaringene, med tradisjonelle eller digitale verktøy

Arbeidskrav kan gjennomføres på engelsk eller et skandinavisk språk. Dersom undervisningen går på engelsk, må presentasjonen holdes på engelsk

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, fysisk eller digital som består av:

Presentasjon av en akademisk poster av praksisprosess, 10 min og 15 min diskusjon, Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Alle eksamener bedømmes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig.